01/04/2023 13:41:01

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACReclamació per responsabilitat patrimonialNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció Procediment que regula el dret dels particulars a ser indemnitzats per l'administració pública per qualsevol mal que es produeixi a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, exceptuant-ne el de força major, tot això d'acord amb els requisits que exigeix la llei.
Mitjançant aquest servei electrònic es pot reclamar a l'Administració una indemnització econòmica pels danys i lesions en els drets de la ciutadania o en el seu patrimoni derivats del funcionament de les administracions.
Forma d'inici Instància de part
Requisits d'iniciació Persones físiques o persones jurídiques que considerin que han sofert mal per l'actuació de l'administració, directament o a través de representant, que considerin que els seus bens i/o drets han estat lesionats.
Termini de presentació El dret a reclamar prescriu a l'any d'haver-se produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o es manifesti l'efecte lesiu.
En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el dret a reclamar prescriu a l'any de la curació o de la determinació de l'abast de les seqüeles.
Si es tracta de sol·licitar indemnització per anul·lació en via administrativa o contenciosa administrativa d'un acte o disposició de caràcter general, el dret a reclamar prescriurà a l'any d'haver-se notificat la resolució administrativa o la sentència definitiva.
Canals de realització Electrònic i presencial
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1, de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- A través del registre electrònic de l'Administració General de l'Estat.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tributs Servei gratuït
Administració Local
Centre directiu Ajuntament de Calvià
Departament Serveis Jurídics Municipals
Unitat gestora Secció de Responsabilitat Patrimonial adscrita als Serveis Jurídics Municipals
Resolució Resolució: Finalitzat el tràmit d'audiència, o, si n'és el cas, després de l'emissió del dictamen, l'òrgan competent resoldrà sobre l'existència o no de la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda i, si n'és el cas, sobre la valoració del mal causat i la quantia de la indemnització, explicitant els criteris utilitzats per fer-ne el càlcul.

Terminació convencional: mitjançant acord entre les parts, que ha de fixar la quantia i manera d'indemnització d'acord amb els criteris que per calcular-la i abonar-la estableix l'article 34 de la Llei de règim jurídic del sector públic.
Termini màxim de resolució i notificació Procediment ordinari: sis (6) mesos
Procediment abreujat: trenta (30) dies
Efectes del silenci administratiu Desestimatori/negatiu
Recursos possibles Potestatiu de reposició: un (1) mes
Contenciós administratiu: dos (2) mesos
Práctica de notificaciones Per ser un procés de concurrència, les notificacions s'han de fer mitjançant publicació.

Per a supòsits concrets, s'han de fer mitjançant notificació individual.
Les notificacions de les peticions fetes a través de mitjans electrònics, es remetran a la bústia de notificacions situat en la seu electrònica.
En el cas de no donar l'autorització, i atès que és un procés dirigit a persones físiques, es farà a través de carta postal i en tot cas a la bústia de notificacions.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web/o.
Important fer constar:
-Les lesions produïdes
-La presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic.
-L'avaluació econòmica de la indemnització (si fos possible)
-El moment en el qual la lesió efectivament es va produir.
Obligatori Ambdues
Documentació que acrediti la representació: Documentació que acrediti la representació, si escau. Opcional Ambdues
Documentació i justificants: Documentació i justificants que cregui oportuns que acreditin la realitat dels fets en els quals es basa la sol·licitud. Obligatori Ambdues
Altra documentació: A d'aportar: permís de circulació, fitxa tècnica, fotografies dels danys, pressupost, valoració o factura de desperfectes. Opcional Ambdues
Informe: A l'informe pericial de dany corporal han d'acompanyar-se els informes mèdics acreditatius dels tractaments que s'esmentin en ell. Opcional Ambdues
Document que acrediti la propietat: Ha d'aportar: títol de propietat o document que acrediti la propietat. En cas d'arrendament contracto de lloguer, títol de propietat de l'arrendador, autorització del propietari per a realitzar la reclamació. Fotografies de danys Opcional Ambdues
(Aj.) Factura: Ha d'aportar: factura/pressupost o valoració de danys. Fotografies de l'objecte danyat. Opcional Ambdues
Altra documentació: Ha d'aportar: documentació econòmica, comptable, financera, fiscal que acrediti la pèrdua econòmica incloent declaracions d'IRPF, IVA, comptes anuals i/o qualsevol altra exigida per normativa. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Llei 5/2010 Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar