05/12/2023 22:37:15

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACSubvencions per a despeses de les colles de les Festes rei En JaumeNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Beques, ajudes i premis
Periodicitat Subjecte a convocatòria
Tipus de tramitació Procediment
Tipologia de la tramitació Extern específic
Descripció Subvencions per promoure i ajudar a les colles a mantenir i actualitzar els materials i atendre les necessitats per a la seva participació en les diferents activitats tradicionals de les festes.
Destinataris/àries Colles donades d'alta com a associació registrada en el municipi de Calvià, sempre que aquestes siguin reconegudes pel Departament de Cultura com a participants en la darrera edició de les Festes rei En Jaume, així com les que s'hagin pogut constituir com a colles noves abans del 30 de juny de 2023
Forma d'inici Instància de part
Requisits d'iniciació Els requisits imprescindibles per a sol·licitar i rebre les subvencions objecte d'aquesta convocatòria són:

-Poden sol·licitar les subvencions objecte d'aquesta convocatòria les colles donades d'alta com a associació registrada en el municipi de Calvià, sempre que aquestes siguin reconegudes pel Departament de Cultura com a participants en la darrera edició de les Festes rei En Jaume, així com les que s'hagin pogut constituir com a colles noves abans del 30 de juny de 2023, que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció i que compleixin els requisits i les obligacions previstes en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i en les bases núm. 38 i 42 de les Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Calvià de l'exercici 2023.

-Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria en forma i terminis establerts. Incloure llistat amb les dades de cadascun dels membres de la colla situat a la part d'annexos

-Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Seguretat Social, l'Agència Tributària Estatal i el Ajuntament de Calvià i els seus organismes autònoms.

-Complir amb tot el que s'estableix en les presents Bases així com en la normativa i la legislació vigent.En queden excloses les associacions:
-Que hagin estat afectades per alguna de les prohibicions establertes en l'article 13.2 de la LGS i en la base núm. 42 de les Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Calvià de l'exercici 2023.

-Que hagin estat sancionades per haver incorregut en alguns dels supòsits que preveu l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
Canals de realització Electrònic.
Lloc de presentació En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tributs Servei gratuït
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Departament Cultura.
Unitat tramitadora Cultura.
Òrgan que resol Resolució de la Tinença de Batlia.
Termini màxim de resolució i notificació La Comissió Tècnica Avaluadora ha de resoldre aquesta convocatòria, així com notificar. Tot seguit s'ha d'obrir un termini de tres (3) dies, per presentaral·legacions.

La Comissió Tècnica Avaluadora, una vegada finalitzat el termini i resoltes les al·legacions que es puguin haver presentat, ha de fer les corresponents resolucions parcials per a aprovació posterior de l'òrgan competent.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir d'un (1) mes. Si transcorre el termini màxim per resoldre sense que s'hagi dictat resolució legítima, s'entén desestimada la petició.
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.
Resolució Posa fi a la vía administrativa.
Recursos possibles El recurs de reposició és possible.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interpost.

Es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú.
Práctica de notificaciones La resolució que correspongui es comunicarà a les entitats interessades mitjançant la publicació en el tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià.
Informació Veure document annex "CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DE LES COLLES DE LES FESTES REI EN JAUME 2023".Les despeses subvencionables són les següents:

- Materials necessaris per al muntatge dels campaments a la Pinada de Santa Ponça (no hi estan incloses les eines de bricolatge).

- Factures en concepte de confecció de tendes, vestits de la colla (teles, granadures i objectes de merceria per a la confecció de la vestimenta distintiva de la colla) o d'elaboració de materials concrets per a desfilades o campaments (materials per fer espases, escuts i altres armes fictícies per a la representació de les batalles).

- Materials de decoració de la tenda i taula del concurs de campaments (no hi està inclòs ni el menjar ni les begudes).

- Instruments o material relacionat per acompanyar amb música les desfilades.

- Altres despeses distintes a les anteriors a fer dins el marc de les festes, sempre que siguin compatibles amb la normativa de subvencions i amb aquestes bases.Per a qualsevol informació o assessorament en la tramitació i seguiment de les sol·licituds, és necessari contactar amb el Departament de Cultura en el 971 139 181 o mitjançant l'adreça electrònica cultura@calvia.com.
Termini de presentació El termini per presentar les sol·licituds serà d'un (1) mes a partir de la data de la publicació d'aquestes bases en el BOIB.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
(Aj.) Sol·licitud: Sol·licitud Obligatori Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
RD 2/2004 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
RD 103/2019 Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual s'aprova la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics.
L 20/2006 Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.
BEPM Bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2023.

Tramitació telemàtica