03/12/2023 07:57:16

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACAlta clavegueramNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'Administració.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Serveis.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció Per a sol·licitar una connexió a la xarxa de clavegueram i/o pluvials, s'ha d'aportar:
Còpia del contracte del comptador d'aigua.
DNI /NIE /CIF del titular del contracte d'aigua.
Pla de situació.
Escriptura de nomenament d'administrador, en cas d'empreses, comunitats, etc. (aportant aquest el seu DNI).

El tràmit pot fer-se des de la pàgina web de Calvia 2000
Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació • En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
• En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
• En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
• En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
• Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
Tributs Servei gratuït.
Efectes del silenci administratiu Desestimatoris.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat. Opcional Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Tramitació telemàtica
Tramitar