29/11/2023 22:58:08

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCelebració de matrimoni civilNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadanía amb l'Administració.
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció L'objecte d'aquest procediment fa referència a la celebració de l'acte de matrimoni civil a l'Ajuntament de Calviá, per petició dels i les contraents.
És important recalcar que les noces no podrà ser oficiada mentre no es rebi del jutjat el testimoniatge de l'última compareixença de les futures persones contraents, per la qual cosa el primer pas que ha de realitzar qualsevol parella que vulgui casar-se és dirigir-se al Registre Civil/Jutjat de Pau, organisme encarregat de tramitar l'expedient matrimonial, amb un cert marge de temps.
En l'acte de les noces es llegiran els articles del Codi Civil corresponents a la celebració del matrimoni civil. En el cas que algú desitgi llegir unes paraules o dirigir una breu al·locució, haurà de comunicar-lo prèviament.
Posteriorment se signa l'acta de matrimoni juntament amb les persones que actuen com a testimonis, l'únic requisit dels quals és ser major d'edat.
Direcció Jutjat de pau: C/Diego Salva Lezaun 8, 07181 Palmanova Telf: 971 670 122
Informació Les noces a l'Ajuntament de Calviá se celebraran:
- Els dos primers divendres del mes a la tarda.
- Els dos últims dissabtes del mes al matí.

La celebració pot realitzar-se a la Sala de Plens, durant tot l'any, o en el seu cas al Jardí (entre març i octubre).

-Tota la documentació indicada ha d'haver-se presentat a l'Ajuntament mínim 7 dies abans de la cerimònia.
- Important recordar a les persones contraents i a les persones testimonis que han de dur el DNI original el dia de la cerimònia.
Destinataris/àries Ciutadania.
Inici del tràmit Instància de part.
Requisits d'iniciació Les persones contraents hauran d'estar empadronades en el terme municipal de Calviá, almenys una d'elles.
Excepcions:
- Es podran casar persones treballadores del terme municipal no empadronats, acreditant la seva relació laboral en el municipi de Calviá i abonant les taxes corresponents a no residents.
- De la mateixa manera es podran casar persones no empadronades, en el cas que existeixi arrelament familiar en el terme de Calviá, havent de ser acreditat.
Termini de presentació Continu.
S'aconsella posar-se en contacte amb l'ajuntament amb anterioritat o simultàniament a la realització dels tràmits davant el Registre Civil.
Canals de realització -Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre
Subjecte a taxa o preu públic Per a persones empadronades:
- Celebració a la Sala de Plens (tots els mesos): 75 euros.
- Celebració en el Jardí (de març a octubre): 150 euros.

Per a persones no empadronades:
- Celebració a la Sala de Plens (tots el mesos): 150 euros.
- Celebració en el Jardí (de març a octubre): 300 euros.

Una vegada rebuda la sol·licitud de se li enviarà a la persona interesada la carta de pagament de les Taxes, havent d'aportar el justificant de pagament a través del procediment d'Acte de tràmit d'aportació de documentació a expedient, que haurà de tenir el codi de l'expedient per a la presentació.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Unitat tramitadora Alcaldía.
Òrgan que resol Alcaldia o en el seu cas Regidoria Delegada.
Termini màxim de resolució i notificació 3 mesos.
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.
Recursos possibles - Potestatiu de reposició 1 mes.
- Contenciós Administratiu 2 mesos.
Resolució Fi via Administrativa
Práctica de notificaciones Les notificacions de les peticions realitzades, a través de mitjans electrònics, es remetran a la bústia de notificacions situada en la seu electrònica.
En el cas de no donar l'autorització, es notificarà a través de correu postal.
Important En el cas de suspensió de la cerimònia s'ha de comunicar aquesta situació a Batlia amb una antelació mínima de 3 dies abans de la data acordada. Si es comunica amb aquesta anterioritat es farà la devolució del 50% de la taxa abonada.
Observacions L'ajuntament no es farà responsable de la tramitació i documentació exigida pel Registre Civil/Jutjat de Pau de cada localitat. Una vegada finalitzada la tramitació en el jutjat s'ha d'acudir a l'Ajuntament amb la documentació indicada.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud a través de formulari web/o presencial. Obligatori Ambdues
DNI contraents: Fotocòpia D.N.I de les persones contraents. Obligatori Ambdues
DNI testimonis: Fotocòpia D.N.I de les persones designades com a testimonis. Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
L 35/1994 Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d'autorització del matrimoni civil pels alcaldes.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
OPPCB Ordenança reguladora del preu publico per la prestació del servei publico municipal de celebració de noces.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar