29/11/2023 22:39:36

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACInforme d'habitatge adequat per a reagrupació familiarNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Unitat gestora Habitatge
Versió i data de l'última actualització Juny 2023
Tipus de tramitació Procediment
Tipologia de la tramitació Extern específic
Procediment Informe d'habitatge adecuat per a reagrupació familiar
Descripció Emissió d'informe d'habitatge adequat per adjuntar al tràmit d'estrangeria per reagrupació de familiars.

El/la sol·licitant haurà d'estar empadronat a l'immoble per el qual sol·licita l'informe.

És necessari aportar el número de telèfon i e-mail per concertar cita per a la inscripció.
Departament Habitatge
Destinataris/àries El/la sol·licitant
Import de la taxa Gratuït
Periodicitat Durant tot l'any
Requisits d'iniciació Ser resident a Calvià
Canals de realització Presencial i electrònic
Forma d'inici A instància de part
Efectes del silenci administratiu No procedeix
Resolució 30 dies
Fi Posa fi a la via administrativa
Práctica de notificaciones Electrònica + en paper a sol·licitud de l'interessat
Descripció del procés de tramitació Sol·licitud a instància de part i presentació de documentació + revisió de la documentació + informe de deficiències i trasllat secretari, si és el cas + presentació de la documentació que falta, si és el cas, + quan tot estigui correcte, visita al domicili + informe d'habitabilitat + informe d'habitatge per reagrupació familiar + trasllat secretari.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud Obligatori Ambdues
Títol pel qual s'ocupa l'habitatge: Contracte de lloguer, escriptura de la propietat de l'habitatge o altre títol vàlid en dret. Opcional Ambdues
Fiança IBAVI: Fiança IBAVI en cas de contracte de lloguer (2 documents).
Documentació opcional. Aportar malgrat s'autoritzi a l'administració a consultar les seves dades per poder agilitzar el procediment (Formulari F1 i justificant del pagament).
Opcional Ambdues
Certificat convivència (en cas de no autoritzar consultes): Certificat convivència del domicili objecte de l'informe Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
RD 557/2011 Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
D 145/1997 Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de mesuraments, higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar