06/12/2023 08:42:34

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACRegistre alternatiu en cas de fallada tècnicaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'administració.
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació Servei
Tipologia de la tramitació Extern comú
Descripció Mitjançant el present servei es pretén donar a la ciutadania una alternativa al registre electrònic d'aquesta entitat per tal de facilitar l'accés als registres, de conformitat amb la Constitució Espanyola.
Aquest procés només s'ha d'utilitzar en els supòsits en què no estiguin operatius la resta dels serveis electrònics per alguna fallada tècnica o actualització.
Destinataris/àries Ciutadania, empreses i administracions
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica que utilitzi els serveis electrònics podrà utilitzar el present per a accedir-hi a través del Registre General de l'Estat.
Termini de presentació Continu
Canals de realització Electrònic
Tributs Servei gratuït
Informació Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions. Per a això és necessari disposar d'un certificat electrònic de representant.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat.

Obligatori Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tramitació telemàtica
Tramitar