06/12/2023 08:36:06

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCanal de denúncies sobre fons europeusNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'Administració
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació Procediment
Tipologia de la tramitació Extern comú
Descripció Es posa a disposició aquest canal per fer les denúncies o comunicar fets que hagin implicat frau o corrupció en la gestió dels fons europeus: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR).
Destinataris/àries Ciutadania, empreses i personal al servei de l'administració
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.

La remissió d'informació a través del present canal de comunicació no atribueix a la persona informant la consideració d'interessada en les actuacions administratives que es puguin derivar de la informació proporcionada, ni li atorga dret a ser informada del seu resultat, ni legitimació per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats d'aquestes actuacions.
Termini de presentació Al llarg de l'any
Tributs Servei gratuït
Observacions El Comitè Antifrau de l'Ajuntament analitzarà la informació rebuda a efectes de determinar el tractament que se n'hagi de fer, i en farà les verificacions i actuacions que consideri necessàries.


Això no obstant, no es donarà curs a la informació rebuda quan aquesta sigui manifestament infundada o quan l'escassetat de la informació remesa, la descripció excessivament genèrica i inconcreta dels fets o la manca d'elements de prova subministrats no permetin al Comitè fer una verificació raonable de la informació rebuda i una determinació mínima del tractament que s'hagi de fer als fets comunicats, a més de la resta de supòsits contemplats en la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril.
Informació No es requerirà identificació per fer el tràmit, encara que, en qualsevol cas, es garanteix l'anonimat de la persona denunciant durant tot el procés, si es vol.

S'hauran d'indicar en la denúncia o comunicació dels fets:

- Identificació completa (només en el cas que la persona es vulgui identificar).
- Correu electrònic (optativa per rebre la confirmació i comunicacions relacionades amb el procés, si ho desitja).
- Descripció dels fets que es volen denunciar.
- Aportació de documentació adjunta o proves que permetin la comprovació del fet o activitat denunciada.

També es facilita accés a altres canals de denúncia d'organismes externs:
Oficina Anticorrupció de les Illes Balears (OAIB)
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat.

Obligatori Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Ordre HFP/1030/2021, Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR).
Veure Enllaç...
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Veure Enllaç...
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tramitació telemàtica
Tramitar