03/12/2023 08:44:19

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCertificat sobre infracció urbanísticaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Unitat gestora Urbanisme / Disciplina Urbanística
Descripció Donar informació sobre si en un determinat emplaçament figuren actuacions de disciplina urbanística
Òrgan que resol Urbanisme
Tipus de tramitació Expedició de certificat
Destinataris/àries Persones físiques o jurídiques o entitats interessades
Subjecte a taxa o preu públic Subjecte a taxa de 24 euros
Requisits d'iniciació Tenir la referència cadastral i la direcció completa
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1, de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- A través del registre electrònic de l'Administració General de l'Estat.

- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

- Presencialment, en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.
Canals de realització Presencial o per via telemàtica (aquesta via és obligatòria per a persones jurídiques i altres subjectes, especificats a l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
Forma d'inici A instància de part
Resolució Un (1) mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud
Fi de la via administrativa Si
Práctica de notificaciones Si el destinatari està obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració o ha optat a rebre notificacions per mitjans electrònics, la notificació es posarà a disposició a la seu electrònica de l'Ajuntament accessible des de la carpeta ciutadana i d'empresa.

Si el destinatari no està obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, es cursa la notificació en paper, així mateix la notificació també es posarà a disposició a la seu electrònica de l'Ajuntament accessible des de la carpeta ciutadana i d'empresa.
Dades de la tramitació Després de l'enviament de la sol·licitud, es rebrà un email amb la liquidació de les taxes a abonar. Una vegada liquidades haurà de remetre's el justificant del pagament mitjançant instància general o a través de la seu electrònica, indicant el número d'expedient que figura en l'assumpte de l'email de liquidació.

El termini de tramitació s'inicia després de la liquidació de les taxes i l'enviament del seu corresponent justificant

La instància/sol·licitud haurà d'anar associada a un emplaçament concret, si bé se certificarà individualment per cada certificació cadastral indicada, havent-se en tal cas de liquidar les taxes corresponents per cadascuna d'aquelles.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
Llei 12/2017 Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a la isa de Mallorca. (BOIB núm 160, de 29 de desembre de 2017).
REG Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar