06/12/2023 09:40:41

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACAdopció d'animal de companyiaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'Administració.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Servei.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció Mitjançant el present servei electrònic se sol·licita la la adopció d'animal de companyia.

La persona adoptant declara adoptar a l'animal exclusivament com a animal de companyia.
En conseqüència l'animal lliurat en adopció no podrà ser utilitzat per a experimentació de qualsevol tipus, participació en baralles o enfrontaments amb altres animals, la cria, guarda de propietats en les quals no resideixi ningú, en circs o un altre tipus d'espectacles.

En cas que l'animal tingui la consideració de Gos Potencialment Perillós, la persona adoptant deberà acreditar trobar-se en possessió de la llicència corresponent mitjançant exhibició d'aquesta, o en el seu cas sol·licitar-la previament, a més es compromet a complir totes les mesures de seguretat exigides per aquesta normativa, com ara passejar a l'animal amb morrió i corretja no extensible en els llocs públics.

Queda terminantment prohibit:

a) Que l'animal romangui en lloc on no pugui resguardar-se de la pluja, del fred o del sol, o sense espai suficient per al normal desenvolupament de la seva espècie.
b) Regalar, vendre o cedir per qualsevol títol, inter vivos o mortis causa, a l'animal o abandonar a l'animal.
c) Mantenir a l'animal lligat ni tancat en gàbies, habitacions, terrasses, patis o garatges, de manera permanent.
d) La comissió de qualssevol infraccions de la legislació relativa a la protecció animal.

La persona adoptant es compromet a:

a) Proporcionar a l'animal alimentació i beguda suficient i adequada, les cures d'higiene necessaris, la deguda assistència veterinària, cuidar-lo i respectar-lo.
b) Desparasitar periòdica i internament a l'animal amb producte veterinari adequat per a això, externament amb producte veterinari adequat i renovat perquè sempre estigui actiu.
c) Vacunar-li anualment amb vacuna heptavalente i amb vacuna de la ràbia, realitzar anualment analítica per a la detecció de leishmània i erlichia el mes de gener o febrer, i esterilitzar-ho a l'edat de 7 mesos en cas de gossos/as i 6 mesos en cas de gats/es.
d) Proporcionar a l'animal companyia afecte i atencions, i permetre-li fer l'exercici necessari traient-lo a passejar al carrer tots els dies.
e) Informar immediatament el Centre d'Acolliment Municipal d'Animals si es produís un canvi de telèfon, domicili o qualsevol altra circumstància que impedís o dificultés la localització de l'Adoptant, en el termini màxim de quinze dies, per qualsevol mitjà que garanteixi fefaentment la recepció d'aquesta comunicació.
f) Esterilitzar (castrar) a l'animal en el termini màxim de 2 mesos després de l'adopció (cadells a partir dels 6 mesos d'edat) després d'haver estat informat sobre els avantatges que això suposa. La persona adoptant haurà d'aportar al centre municipal d'acolliment d'animals un informe veterinari que acrediti haver-se realitzat aquesta esterilització, informe que ha d'estar degudament segellat, signat, amb núm. de col·legiat i amb identificació de l'animal.


El Centre d'Acolliment Municipal d'Animals pot revisar l'estat físic i psíquic de l'animal, així com el compliment de les condicions del contracte actual i de l'adopció en general.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment descrites i assumides suposarà la resolució de ple dret d'aquest, en donar-se a aquest incompliment el caràcter de condició resolutòria expressament acceptada per les parts, i facultarà, per tant, al Centre d'Acolliment Municipal d'Animals per a decidir unilateralment retirar immediatament, la custòdia de l'animal, recobrant automàticament la possessió d'aquest.
Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Forma d'inici Qualsevol persona física major d'edat.
Termini de presentació Continu.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació -En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
-Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
Tributs La persona adoptant pagarà les taxes municipals establertes en l'article 5 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida de gossos de les vies públiques municipals, amb caràcter previ a la signatura del contracte actual, havent d'aportar resguard de pagament a la signatura d'aquest.
Efectes del silenci administratiu Desestimatoris.
Resolució Fi via Administrativa.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
OMTA Ordenança municipal de benestar i tinença d'animals que viuen en l'entorn humà.
Veure Fitxer...

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar