29/11/2023 23:32:55

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACDeclaració responsable de transmisió i canvi de titular d'activitat permanentNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Economia, Comerç i Patrimoni de l'Estat.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció A través d'aquest servei electrònic, es realitza l'actualització dades de la persona titular en expedients registrats en Urbanisme, mitjançant la Declaració Responsable dels canvis de titularitat en la llicència d'obra o activitat o comunicació prèvia d'obra o activitat.
S'utilitza la declaració quan la persona que ostentava la titularitat anterior no és coneguda, en cas contrari es deurà utilitza l'acte comunicat aportant les dades d'ambdues.

Destinataris/àries Ciutadania, Empreses, Administracions.
Inici del tràmit Instància de part.
Requisits d'iniciació Persona física o jurídica que desitja que se li transmeti una llicència concedida, les obres de la qual encara no han finalitzat.
Tant la persona titular actual com la futura han de comunicar aquest desig per escrit a l'Ajuntament.

Termini de presentació 1 mes des de la transmissió.
Canals de realització Electrònic i presencial.

Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.

Tributs Justificació del pagament dels tributs corresponents.
En el cas que no l'aporti en el moment de la presentació de la sol·licitud, no es tindrà per presentat fins que rebi la carta de pagament i remeti el justificant d'ingrés d'aquest.
Si desitja accelerar el procés pot remetre un mail a actividades@calvia.com sol·licitant la mateixa i una vegada realitzat el pagament podrà adjuntar el justificant a la present sol·licitud.
Ordenança reguladora de la taxa per a serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions (la té per a descàrrega en l'apartat Annexos).

Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Unitat tramitadora Activitats.
Òrgan que resol Es dona compte a Junta de Govern Local.
Termini màxim de resolució i notificació Podrà requerir-se documentació o realitzar inspecció.
Fins no haver presentat tota la documentació, inclòs el justificant d'haver pagat la taxa no podrà començar l'activitat.

Efectes del silenci administratiu En cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació, l'ordenació territorial o el planejament urbanístic.

Recursos possibles Només aplica recurs en cas de resolució.
- Potestatiu de reposició 1 mes.
- Contenciós Administratiu 2 mesos.

Práctica de notificaciones Les notificacions de les peticions realitzades a través de mitjans electrònics es remetran a la bústia de notificacions situat en la seu electrònica.
En el cas de no donar l'autorització i atès que és un procés dirigit a persones físiques es realitzarà a través de carta postal.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web/o. Indicar número de compte. Obligatori Ambdues
Justificació del pagament dels tributs corresponents: En el cas que no l'aporti en el moment de la presentació de la sol·licitud, no es tindrà per presentat fins que rebi la carta de pagament i remeti el justificant d'ingrés d'aquest.
Si desitja accelerar el procés pot remetre un mail a actividades@calvia.com sol·licitant la mateixa i una vegada realitzat el pagament podrà adjuntar el justificant a la present sol·licitud.

Obligatori Ambdues
Acreditació de la representació, si és el cas, del cessionari: En el cas d'una societat s'hauran de presentar els poders del representant. Opcional Ambdues
Còpia de document acreditatiu: Còpia del document públic o privat que acrediti que es disposa de l'ús i gaudi de l'establiment físic on es desenvolupa l'activitat (contracte de compravenda, contracte d'arrendament, etc.). Obligatori Ambdues
Certificat tècnic: Certificat tècnic subscrit per un tècnic competent que acrediti que es mantenen les condicions del títol habilitant d'inici i exercici de l'activitat. Que no s'exerceix l'activitat amb alguna modificació de les condicions que emparin el títol habilitant, que en la data de la seva realització fos obligatori tramitar-la davant l'òrgan competent i no s'hagués obtingut el títol requerit per a això. Obligatori Ambdues
Fotocòpia del títol habilitant: Fotocòpia del títol habilitant de l'activitat i/o, si n'hi ha, de les seves modificacions (llicència d'obertura i/o funcionament, declaració responsable d'inici i exercici d'activitat, declaració responsable de modificació del títol habilitant, etc.). Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Directiva 2006/123/CE Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.
L 25/2009 Llei 25/2009, de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
L 17/2009 Llei 17/09, de 23 de novembre (denominada Llei Paraigua), sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.

Fitxers annexos
Tasas Actividades
Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar