05/12/2023 14:00:11

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACSol·licitud de subvenció per a la rehabilitació d'edificis i habitatgesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Unitat gestora Habitatge
Òrgan que resol Departament d'Habitatge
Procediment Subvenció per a la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials
Descripció Concessió de subvenció per a la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals comercials al municipi de Calvià
Destinataris/àries El/la sol·licitant
Subjecte a taxa o preu públic No
Periodicitat Subjecte a convocatòria
Requisits d'iniciació Edifici, habitatge o local comercial situat al municipi de Calvià
Canals d'accés Electrònic (Només en cas de ser persona física s'admet presencial)
Forma d'inici A instància de part
Efectes del silenci administratiu Negatiu
Resolució i termini 6 mesos per a la qualificació provisional + 12 mesos d'execució de les obres + 6 mesos de pròrroga a instàncies de part + qualificació definitiva
Fi de la via administrativa
Práctica de notificaciones Electrònica + en paper a sol·licitud de l'interessat si és persona física
Recursos Resolució qualificació provisional posa fi a la vía administrativa:


Recurs de reposició, potestatiu, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini: un (1) mes a comptar de l'endemà de la publicació a la seu electrònica (web municipal) de la resolució, i en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.Resolució qualificació definitiva posa fi a la vía administrativa:


Recurs de reposició, potestatiu, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini: un (1) mes a comptar de l'endemà al de la recepció de la notificació, i en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Instància: Instància Obligatori Ambdues
En cas d'actuar en representació de:: Adjuntar el document que acrediti la representació Opcional Ambdues
COMUNITATS DE PROPIETARIS: COMUNITATS DE PROPIETARIS: Opcional Ambdues
a)Acord de la junta de la comunitat de propietaris: (acte degudament signada pel president) Obligatori Ambdues
b)Llistat de veïns: Llistat de veïns Obligatori Ambdues
c)Certificat de titularitat: del compte bancari Obligatori Ambdues
d)Sol·licitud de: Llicència d'obra major o comunicació prèvia de les obres (CPO) Opcional Ambdues
e)Pressupost desglossat, preus unitaris + IVA: Pressupost desglossat, preus unitaris + IVA Opcional Ambdues
f) Pagament de les taxes: Pagament de les taxes Opcional Ambdues
PERSONES FÍSIQUES: PERSONES FÍSIQUES: Opcional Ambdues
a)En habitatges llogats: contracte d'arrendament i permís del propietari per realitzar les obres Obligatori Ambdues
b)Certificat de titularitat del compte bancari: a data actual Obligatori Ambdues
c)Sol·licitud de: Llicència d'obra major o comunicació prèvia de les obres (CPO) Opcional Ambdues
d)Pressupost desglossat, preus unitaris + IVA: Pressupost desglossat, preus unitaris + IVA Opcional Ambdues
e)Pagament de les taxes: Pagament de les taxes Opcional Ambdues
DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A APORTAR EN CAS DE NO AUTORITZAR LA CONSULTA DE DADES: Opcional Ambdues
1.DNI/NIE o CIF de la Comunitat de Propietaris: DNI/NIE o CIF de la Comunitat de Propietaris Opcional Ambdues
2.Sol·licitud de Llicència d'obra major o Comunicació prèvia de les obres (CPO): Sol·licitud de Llicència d'obra major o Comunicació prèvia de les obres (CPO) Opcional Ambdues
3.Certificat del padró municipal: on s'acrediti que el 75% dels habitatges de l'edifici estan destinats a residència habitual i permanent Opcional Ambdues
4.Justificant del pagament: de les taxes de la llicència de l'obra major o de la CPO comunicació prèvia d'obra Opcional Ambdues
5.Pressupost: desglossat per partides i per preus unitaris i IVA. Signat pel promotor i constructor Opcional Ambdues
6.En el cas d'habitatge:: escriptura de propietat (nota simple) i acord, si escau, de la Junta de propietaris Opcional Ambdues
7.Documentació acreditativa: d'estar al corrent de pagament amb Hisienda i la Seguretat Social Opcional Ambdues
8.Certificat: d'estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Calvià Opcional Ambdues
9.En el cas d'habitatge: IRPF de l'últim exercici de tota l'unitat familiar o certificat d'imputacions en cas de no estar obligat a presentar-ho Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).
OMFR Ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, pisos i locals comercials en el terme municipal de Calvià.
RD 887/2006 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
RDL 781/1986 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per el qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
­L 19/2013­ Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
RD 500/1990 Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
RD 130/2019 Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
RD 2/2004 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar