05/12/2023 14:04:59

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACAcolliment temporal d'animal de companyiaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'Administració.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Servei.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció Mitjançant el present servei electrònic se sol·licita l'acolliment temporal de l'animal les característiques del qual s'especifiquen, del centre d'acolliment municipal d'animals de l'Ajuntament de Calvià, en l'habitatge de la persona sol·licitant. Es recalca que l'acolliment és TEMPORAL i el/els animal/s està sota la responsabilitat tutela i propietat de l'Ajuntament de Calvià.
La persona responsable de l'acolliment de l'animal es compromet a proporcionar cures adequades a aquest animal fins a la finalització d'aquest acord, tenint a l'animal en bones condicions sanitàries, higièniques i nutricionals, així com de notificar al Centre d'acolliment municipal de qualsevol canvi.
Les despeses veterinàries correran per compte del centre d'acolliment d'animals de l'Ajuntament de Calvià.
Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Qualsevol persona física major d'edat.
Termini de presentació Continu.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
Tributs Servei gratuït.
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.
Informació Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
OMTA Ordenança municipal de benestar i tinença d'animals que viuen en l'entorn humà.
Veure Fitxer...

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar