05/12/2023 12:16:10

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCertificat d'empadronament individual de la persona interessada (amb certificat digital o cl@ve permanent). En cas de menors fer la sol·licitud per instància generalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa o personal públic amb l'Administració.
Ciutadania i Nacionalitat.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció Disposar d'un document que acrediti que la persona sol·licitant és veïna del municipi de Calviá i figura en el Padró Municipal d'Habitants com a tal. El certificat és el document que acredita la residència i el domicili habitual.

És comú que se sol·liciti en els casos en què el document hagi de presentar-se davant organismes com per exemple: Organismes judicials (jutjats i tribunals), Organismes militars o autoritats estrangeres, Registre Civil (matrimonis, nacionalitat, canvis de nom i/o cognoms i adopcions, etc.), Declaracions d'hereus i hereves, Altres Registres Oficials, Centres penitenciaris, Adreça de Duanes, INEM, Universitats,. I per diversos tràmits com Residència per arrelament (és necessari acreditar tres anys de residència), Reconeixement de situació de dependència, Sol·licitud de subvencions, etc.

En les tramitacions dels procediments administratius de qualsevol Administració Pública, en els quals estigui disponible el servei, no serà necessari aportar aquest document, si l'interessat autoritza l'Administració corresponent a comprovar el seu domicili en el Padró municipal.
Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Persones empadronades en el municipi de Calvià.
Termini de presentació Al llarg de l'any en qualsevol moment.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
- En l'Oficina d'Informació Turística de Magaluf (Av. Magaluf, 22, telèfon 971 13 11 26); en l'Oficina d'Informació Turística de Palmanova (Passeig Mar, 13, telèfon 971682365); en l'Oficina d'informació turística de Peguera ( C/ del Ratolí, 1, telèfon 971687083) o en l'Oficina d'Informació Turística en Santa Ponça (Av. Puig de Galatzó, 1, telèfon : 971 69 17 12), de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. Els informem que els certificats d'empadronament històrics no podran sol·licitar-se en les Oficines d'Informació Turística.
Tributs Servei gratuït.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Unitat tramitadora Població.
Práctica de notificaciones Si se sol·licita electrònicament es rebrà per correu electrònic un avís de posada a la disposició del certificat sol·licitat, en la carpeta ciutadana de la persona interessada. En el supòsit de sol·licitud presencial es lliurarà en el moment.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web/o presencial. Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
LO 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.
RD 1690/1986 Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar