05/12/2023 13:09:25

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACAccés a informació pública (Llei de transparència)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Participació i iniciativa ciutadana. Transparència.
Descripció Permet l'accés als continguts o documents en poder de l'Ajuntament de Calvià, de les empreses públiques i organismes autònoms (Calvià 2000, Llar de Calvià, Institut Municipal d'Educació i Biblioteques, Oficina Municipal de Tributs, Limpiezas Costa de Calvià) i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

El dret d'accés a la informació pública està subjecte a certs límits, determinats normativament, per protegir informació que no ha de ser pública.

En quins casos no procedeix usar el procediment regulat per la Llei i l'Ordenança municipal de Transparència?

1.Consultes sobre els serveis i els procediments.
- Informació sobre els serveis i sobre com realitzar gestions o tràmits municipals, sobre les instal·lacions i dependències de l'Ajuntament de Calvià, horaris, etc. En aquests casos la informació es troba al web municipal o l'equip d'Atenció a la Ciutadania pot oferir una resposta.
- Assessorament sobre requisits jurídics o tècnics que les normes o bases imposin als procediments o sol·licituds. En aquests casos es pot trobar la informació al web municipal o es pot contactar directament amb els serveis i/o òrgans responsables dels procediments.

2.Informació d'un expedient com a part interessada en el procediment.
- Com a part interessada en un procediment i sol·licita informació sobre l'expedient (en curs o finalitzat). En aquest cas s'han de seguir les orientacions del servei responsable del procediment.

3.Accés a informació i documentació de l'arxiu municipal.
- Tota la informació i documentació de l'Arxiu Municipal. En aquests casos se seguirà el procediment específic que s'ha establert per a l'Arxiu Municipal.

4.Accés a informació regulada per altres normes.
- En aquells casos o matèries per a les quals hi hagi un règim jurídic específic d'accés a la informació, s'haurà de fer la sol·licitud d'acord amb el procediment específic afectat per la norma reguladora, i no mitjançant el procediment de sol·licitud d'accés a informació pública regulat per la norma de Transparència.

La identificació no és senzilla. En cas de dubte, contactar amb l'àrea de Transparència (transparencia@calvia.com; telèfon 971139158).
Destinataris/àries Qualsevol persona, ja sigui a títol individual o en representació d'entitat jurídica, té dret a accedir a la informació pública.
Forma d'inici Instància de part.
Requisits d'iniciació Sol·licitud per part de qualsevol persona física o jurídica.
Termini de presentació En qualsevol moment, sense terminis.
Canals de realització Electrònic, presencial i correu electrònic.
Lloc de presentació - Al registre electrònic de l'Ajuntament, així com als restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- A les següents dependències municipals:
· Ajuntament de Calvià: C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila
· Centre Municipal de Serveis (antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova) a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40(07181)
· Registre de documentació dentrada. Policia Local: C/Alacant, núm. 36, 07180, polígon Son Bugadelles, Santa Ponsa-Calvià
- A les oficines de Correus, en la forma reglamentàriament establerta.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents. Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
- Sempre que la informació sol·licitada no contengui dades personals ni afecti interessos de terceres persones es podrà fer mitjançant correu electrònic, formulant la sol·licitud d'informació pública a l'adreça transparencia@calvia.com. També seran tramitades les sol·licituds d'informació pública registrades al sistema de queixes i suggeriments de l'Ajuntament de Calvià que compleixin els requisits anteriors.
Tributs Tràmit gratuït excepte taxes o preu públic en cas de sol·licitar còpies de documents en paper.
Òrgan que resol L'òrgan competent segons la matèria o tema a resoldre.
Termini màxim de resolució i notificació El termini màxim per dictar i notificar la resolució d'accés a la informació és d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre.

Això no obstant, aquest termini es pot ampliar un altre mes en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari.
La Llei i l'ordenança municipal de Transparència preveuen dos supòsits en què el termini màxim previst per dictar i notificar la resolució d'un procediment d'accés pot ser suspès:
a) quan es requereixi a la persona sol·licitant l'esmena o concreció de la sol·licitud d'accés, de conformitat amb allò previst per l'article 19.2 Llei de Transparència;
b) quan existeix tercera part, degudament identificada, els drets o interessos dels quals puguin resultar afectats, se'ls concedeixi un termini per a la formulació de les al·legacions que estimin oportunes, de conformitat amb el que preveu l'article 19.3 Llei de Transparència.

Sense perjudici d'això, qualsevol altre motiu de suspensió serà per l'aplicació d'altres normes i la persona sol·licitant serà oportunament informada.
Efectes del silenci administratiu Un cop transcorregut el termini d'un mes (o fins a dos mesos, en el cas que se n'hagi acordat l'ampliació) sense que s'hagi dictat i notificada resolució expressa en el procediment d'accés a la informació pública, s'entendrà que la sol·licitud que el va iniciar ha estat desestimada, de manera que el silenci administratiu tindrà caràcter negatiu.
Recursos possibles Les reclamacions es realitzen davant el Consell de Transparència i Bon Govern. Web informativa: Consejo de Transparencia y buen gobierno Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que estableixen els articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa. administrativa, davant dels jutjats contenciosos administratius de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos o, prèviament i potestativament, reclamació davant la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la información pública del Govern de les Illes Balears en el termini dun mes; en tots dos casos, el termini es comptabilitzarà des de l'endemà de la notificació de la resolució. Això sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.
Práctica de notificaciones Pel que fa als procediments d'accés a informació pública, l'apartat 3 de l'article 41 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) estableix les previsions següents:
- La notificació se practicarà pel mitjà assenyalat a aquest efecte per la persona sol·licitant;
- La notificació serà necessàriament electrònica en els casos en què hi hagi obligació de relacionar-se per aquest mitjà amb l'Administració, en els termes de l'article 14 LPAC;

Quan no resulti possible realitzar la notificació pel mitjà assenyalat a aquest efecte, es practicarà en qualsevol lloc adequat amb aquesta finalitat, i per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per la persona interessada o el seu/la seva representant, així com de la data, la identitat i contingut de l'acte notificat.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud específica, degudament emplenada. Els models de sol·licitud poden emplenar-se o descarregar-se des de la seu electrònica o obtenir-se a les oficines d'atenció ciutadana.
En el supòsit que la sol·licitud es tramiti presencialment es requerirà la seva identificació prèvia presentant el DNI o equivalent.En el supòsit de tramitació per registre electrònic, es requerirà identificació mitjançant certificat o DNI electrònic.
Obligatori Ambdues
Poder suficient: Poder suficient, en cas de representació sense certificat electrònic de representant. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 19/2013­ Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
OTAIR Ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització de l'Ajuntament de Calvià.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar