29/11/2023 22:31:59

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACAportació de documentació a expedientNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa o personal de l'Administració amb l'Administració.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern comú.
Descripció Mitjançant aquest acte de tràmit es permet l'aportació de documentació i/o al·legacions a un expedient ja en curs, ja sigui a requeriment d'aquesta entitat o a iniciativa de la persona interessada, entitat o empresa, que desitgi aportar documentació a un procediment ja iniciat.
Destinataris/àries Ciutadania, empreses i administracions.
Inici del tràmit Instància de part
Requisits d'iniciació Persones físiques, empreses, associacions, organitzacions o entitats, administracions i personal d'administracions que tinguin en tramitació algun expedient a l'Ajuntament de Calvià i sobre el qual desitgin fer l'aportació.
Termini de presentació Al llarg de l'any en qualsevol moment
Canals de realització Electrònic.
Presencial.
Lloc de presentació Les persones obligades d'acord amb la Llei 39/2015, article 14, a través del registre electrònic.

Les persones físiques podran fer-ho a través de qualsevol de les següents formes:
- En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualssevulla de les entitats a les quals es refereix l'article 2.1, Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.
Subjecte a taxa o preu públic Tramitació gratuïta. No subjecta a taxa o preu públic
Centre directiu Ajuntament de Calvià
Departament Depenent de l'objecte de sol·licitud
Òrgan gestor La sol·licitud l'analitzarà el registre general, que en determinarà l'òrgan gestor sobre la base del servei sol·licitat.
Unitat tramitadora Depenent de l'objecte de sol·licitud
Termini màxim de resolució i notificació El termini màxim en el qual s'ha de notificar la resolució expressa serà el fixat per la norma reguladora del corresponent procediment.
Aquest termini no pot excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de llei n'estableixi un de major o així ho prevegi el Dret de la Unió Europea.
Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest serà de tres mesos.

Aquests terminis començaran a comptar:
- En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.
- En els iniciats a sol·licitud de la persona interessada, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'administració o organisme competent per a la seva tramitació (si aquest es presenta a través de vies electròniques en dia hàbil, es comptarà presentat a primera hora del següent dia hàbil).
Efectes del silenci administratiu Art 24 L 39/2015
En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, sense perjudici de la resolució que l'administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima la persona o persones interessades per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en els quals una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari.
Si falta resolució expressa en procediments iniciats d'ofici dels quals es pugui derivar el reconeixement o constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables, la persona o persones interessades podran entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu.
El silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, en aquells en què l'estimació tengui com a conseqüència la transferència al sol·licitant o a tercers de facultats relatives al domini públic o al servei públic, en els que impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
El sentit del silenci també serà desestimatori en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud de la persona o persones interessades. No obstant això, quan el recurs d'alçada s'hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, aquest s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no ha dictat i notificat resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades en el paràgraf anterior d'aquest apartat.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud a través de formulari web/o presencial. Obligatori Ambdues
Documentació addicional: Documentació addicional Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
LO 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
Reglament (UE) 2016/679 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
REG Reglaments interns de l'entitat.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar