06/12/2023 08:53:11

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACComunicació prèvia d'ObraNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Matèria Urbanisme
Periodicitat Continu
Descripció La comunicació prèvia és una manifestació de voluntat que s'efectua en un document mitjançant el qual les persones interessades posen en coneixement de l'administració municipal les seves dades identificatives i la resta de requisits establerts per a l'exercici de les facultats a què es refereix la llei d'urbanisme d'IB.

La realització de la comunicació prèvia permet a la persona que l'efectua l'inici de l'activitat de què es tracti en les condicions establertes, sempre que l'actuació comunicada sigui conforme amb la normativa aplicable i sense perjudici de les facultats de comprovació, control i d'inspecció que corresponen a l'ajuntament o al Consell Insular davant els actes il·legals que es pretenguin emparar en la comunicació esmentada.


No estan subjectes a intervenció preventiva:

Les obres d'escassa entitat constructiva i econòmica en sòl urbà amb pressupost inferior a 3.000 ¤uros,
i no poden acumular-se en un mateix any obres superiors a aquest pressupost en una mateixa ubicació, que no requereixen projecte ni direcció tècnica i es desenvolupen en la seva integritat a l'interior de les edificacions existents, a excepció de les quals s'executin en edificis declarats com a béns d'interès cultural o catalogats, i en les edificacions o construccions en situació de fora d'ordenació segons l'article 129 de la LUIB.


Es tramitaran per aquest règim de comunicació prèvia, aquelles obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva, o obres d'edificació que no requereixin projecte, d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.


Quedaran així mateix subjectes al règim de comunicació prèvia de les persones interessades, excepte si concorre alguna de les circumstàncies que s'expliciten, la realització de les actuacions següents:

a) Les obres que tinguin per objecte millorar les condicions d'accessibilitat d'habitatges, d'edificacions i d'instal·lacions de titularitat privada i d'ús privat, si no requereixen projecte, d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.
b) La tala d'arbres aïllats, quan no estiguin protegits pel planejament o per la normativa sectorial que resulti aplicable i no pugui afectar el paisatge.
c) La col·locació de tanques i cartells de propaganda que no suposin ocupació de domini públic i que se situïn en sòls urbans.
d) El dipòsit temporal o retirada de materials en sòl urbà.
e) El sondeig de terrenys.
f) L'obertura de rases i tastos.
g) Les agrupacions de parcel·les o solars a l'efecte de conformar una única unitat, inclosa la modalitat d'agregació.


En cap cas podran subjectar-se a aquest règim de comunicació prèvia els actes de transformació, construcció, edificació i ús del sòl i el subsol que s'indiquen a continuació:


a) Amb caràcter general, qualssevol actes que es realitzin en sòl rústic protegit, i en edificis declarats com a béns d'interès cultural o catalogats.
b) Moviments de terres, esplanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació.
c) Les obres d'edificació i construcció que afectin la configuració de la fonamentació i l'estructura portant de l'edifici.
d) Les obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals d'un edifici.
e) La demolició total o parcial de construccions i edificacions, excepte en els casos de ruïna imminent.
f) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
g) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar el paisatge.
h) La primera ocupació de les edificacions de nova planta i de les cases a què es refereix la lletra f) anterior.
i) Les obres i els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 128 de la Llei 12/2017.


Es tramitaran també per aquest règim de comunicació prèvia, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sobre la coberta d'edificis, així com la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb gas natural o GLP. En aquests casos, juntament amb la comunicació prèvia s'adjuntarà el projecte o la memòria tècnica exigibles reglamentàriament, a fi de justificar el compliment de les ordenances urbanístiques municipals.


No obstant això, no es podrà aplicar aquest règim en els casos en què l'administració hagi ordenat la suspensió preventiva d'obres o actuacions, quan iniciades les actuacions prèvia presentació d'una comunicació prèvia, es detecti que l'actuació pretesa està subjecta al règim de llicències o autoritzacions.


No estaran subjectes a aquest règim les obres o instal·lacions:


a) Que es facin en edificis declarats com a béns d'interès cultural o catalogats.
b) Que afectin els fonaments o l'estructura de l'edifici.
c) Que necessitin avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa ambiental d'aplicació.


Tampoc estaran subjectes a aquest règim:

Les obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva que es realitzin en façanes, cobertes o elements de tancament en parcel·les o edificacions dels nuclis tradicionals de Calvià o És Capdellà, i que no es limitin a la mera reparació d'elements existents (reparació de desconchones o de fusteria exteriors, substitució puntual de teules, etc). S'inclou qualsevol modificcaión o substitució dels elements d'acabat existents, així com la variació del disseny dels elements visibles.

Destinataris/àries Ciutadania i Empreses
Requisits d'iniciació Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una obra d'edificació o ús del sòl subjecta al règim de comunicació prèvia.
Termini de presentació Al llarg de l'any, en qualsevol moment.
Canales de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació -En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment -Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.

-En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

-En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

-Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.

Tributs TAXES:
1,68% del cost real de l'obra o construcció per a la realització de les activitats administratives de comprovació, control i inspecció.
0'55% sobre l'import de la taxa anterior, en concepte d'expedició de documents administratius.
ICIO: Imposat Construccions, Instal·lacions i Obres
4,00% sobre el pressupost d'execució material real de l'obra o construcció. És el tipus general de gravamen.


Bonificacions: MÉS INFORMACIÓ (ENLLAÇ A DOCUMENT PDF DEL PROCEDIMENT).

Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Departament Urbanisme.
Termini màxim de resolució i notificació No aplica.
Efectes del silenci administratiu No aplica.
Procediment El procediment de comunicació prèvia s'iniciarà mitjançant una comunicació subscrita per la persona promotora i dirigida a l'ajuntament corresponent amb una antelació mínima, respecte de la data en què es pretengui donar inici a la realització de l'acte, d'un dia. La comunicació adjuntarà la documentació que reglamentàriament o mitjançant l'ordenança municipal es determini i que, com a mínim, consistirà en:


a) Quan impliqui la realització d'obres o actuacions, el projecte complet de l'actuació que es pretengui dur a terme quan sigui exigible d'acord amb la normativa vigent i, en un altre cas, la documentació gràfica expressiva de la ubicació de l'immoble objecte de l'actuació, descripció suficient de la mateixa i el seu pressupost. Igualment, per a tota classe d'actes subjectes al règim de comunicació prèvia que afectin l'estructura, el disseny exterior, les condicions d'habitabilitat o de seguretat d'edificis i instal·lacions, serà necessari presentar un escrit signat per personal tècnic competent en el que assumeixi la direcció de l'obra, adjuntant els documents gràfics i escrits que es determinin reglamentàriament així com, en el seu cas, la documentació referida al compliment del Codi tècnic de l'edificació d'acord amb la legislació estatal en la matèria.

b) La fixació del termini per a l'execució de l'actuació, que en cap cas serà superior a dos anys. Aquest termini es podrà prorrogar en els mateixos termes previstos per a les llicències.


L'òrgan competent disposarà de deu dies a comptar des de la presentació de la comunicació per a comprovar el compliment dels requisits previstos. En el cas que es detectessin deficiències derivades de l'incompliment o falta de concreció d'algun dels requisits, es requeriria a la persona promotora la seva esmena i s'interrompria el termini per a l'inici de les obres o actuacions.

L'administració ordenarà la suspensió de les obres o actuacions quan, iniciades les actuacions prèvia presentació d'una comunicació prèvia, es detecti que l'actuació pretesa està subjecta al règim de llicències o autoritzacions de conformitat amb la present llei i qualsevol altra normativa que sigui aplicable.

La comunicació prèvia habilita a l'interessat per a l'exercici de l'actuació pretesa a partir de l'endemà de la seva presentació en el registre de l'Ajuntament, sempre que adjunti a la seva sol·licitud justificant de pagament de l'autoliquidació de la taxa corresponent, sense perjudici de les funcions municipals decomprobación, control i inspecció recollides en la Llei.


Les peticions realitzades a través de mitjans electrònics remetran comprovant de presentació a la bústia de comunicacions situat en la seu electrònica. En el cas de presencial es donarà comprovant de la seva presentació en mà i en format físic.

Informació Adicional CONSULTES:


Cita prèvia: https://citaprevia.encolate.es/calvia/reservationCita prèvia: https://citaprevia.encolate.es/calvia/reservation
Adreça: Ajuntament de Calvià. Carrer Julià Bujosa Sans, alcalde, núm. 1. 07184. Calvià. Mallorca.
Telèfon: 971.13 91 05
Compte correu electrònic: urbanisme@calvia.comEXHIBICIÓ COMUNICACIÓ PRÈVIA O CARTELL D'OBRA

En el lloc de l'obra o actuació, ha d'exhibir-se una còpia de la comunicació prèvia o cartell d'obra. En tot cas, una vegada presentat davant l'ajuntament el projecte tècnic, adquirirà el caràcter de document oficial, i de l'exactitud i la veracitat de les dades tècniques que es consignin respondrà la persona autora amb caràcter general.

INEFICÀCIA DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L'ACTUACIÓ PRETESA

L'acolliment per a l'execució d'obres a la figura de la "Comunicació Prèvia" prevista en l'article 148 de la llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, (BOIB núm. 160Ext de 29/12/2017), en aquells casos en què no procedeixi per estar l'actuació pretesa subjecta al règim de llicències o autoritzacions donarà lloc a la paralització immediata de les obres (Artº. 153.3 LUIB 12/2017), i sense que puguin reiniciar-se fins que no es disposi del corresponent títol administratiu habilitant o llicència urbanística, prèvia presentació de la documentació requerida a aquest efecte, i pagament de les taxes corresponents en la seva condició d'expedient legalizador (2'35% del pressupost).
Aquesta irregularitat (execució d'obres no previstes en la figura de comunicació prèvia, o detectada que l'actuació pretesa estigui subjecta al règim de llicències o autoritzacions), donarà lloc, així mateix, a la incoació del corresponent expedient de disciplina urbanística per l'execució d'obres sense llicència o autorització en els seus dos vessants (restauradora i sancionadora).
En cap cas pot fraccionar-se una obra subjecta a llicència municipal, en diverses comunicacions prèvies de tal manera que es pogués eludir el corresponent control urbanístic municipal.


APLICACIÓ LLEI 11/2001

En les zones de gran afluència turística definides d'acord amb el que es preveu en l'article 22 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears, entre els dies 1 de maig i 31 d'octubre de cada any l'horari de treball estarà comprès entre les 10,30 i les 13,00 hores els dies laborables, de dilluns a divendres. (La resta de l'any l'horari de treball estarà comprès entre les 9 i les 18 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 10 i les 18 hores els dissabtes).
L'anterior prescripció de limitació horària només serà exigible en aquelles obres que, per la seva entitat o naturalesa, impliquin la utilització de mitjans mecànics o eines de treball que, per les seves pròpies característiques i, amb independència de la la seva inclusió o no en els annexos del Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure, produeixen sorolls o vibracions molestes de difícil o impossible correcció, com poden ser martells pneumàtics, compressor, picadores, grues, excavadores, formigoneres, serres mecàniques, perforadores, vehicles pesants i altres similars; ja que tots aquests emissors acústics tenen un nivell de potència acústica (Lw) molt superior als límits establerts en aquesta Ordenança, per la qual cosa es considera necessari establir mesures de prevenció de la contaminació acústica, d'acord amb el que es preveu en l'article 18 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll i la disposició addicional única del Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web/o. Obligatori Ambdues
Documentació en cas de Representant: En cas de representació haurà d'acreditar-se la representació mitjançant documentació necessària. Obligatori Ambdues
Documentació en cas de persona jurídica: En cas de persona jurídica: CIF, document acreditatiu de la seva representació o apoderament i escriptura de constitució de la societat. Opcional Ambdues
Descripció suficient de la intervenció i/o croquis de l'obra.: . Obligatori Ambdues
Autoritzacions sectorials: Les autoritzacions prèvies de caràcter sectorials que legalment siguin exigibles. Opcional Ambdues
Pressupost d'execució desglossat.: . Obligatori Ambdues
Justificant taxa: Justificant del pagament dels tributs municipals. Obligatori Ambdues
Fotografies representatives: . Obligatori Ambdues
Projecte complet de l'actuació: Quan afectin l'estructura, el disseny exterior, les condicions d'habitabilitat i quan hi hagi alteració de l'aspecte exterior de la façana. Opcional Ambdues
Justificant assumeix direcció tècnica facultativa: Quan afectin l'estructura, el disseny exterior, les condicions d'habitabilitat i quan hi hagi alteració de l'aspecte exterior de la façana.

.
Opcional Ambdues
Estudi bàsic de salut i seguretat: Treballs es realitzen en altura o impliquin instal·lació de bastides. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
Llei 12/2017 Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a la isa de Mallorca. (BOIB núm 160, de 29 de desembre de 2017).
RD 7/2015 Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
Llei 11/2001 Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.
Llei 7/2013 Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar