06/12/2023 09:22:21

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACConfirmació de residència de les persones estrangeres comunitàries i assimilades i estrangeres no comunitàries amb Targeta de Residència Comunitària o Permanent (amb certificat digital)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa o personal públic amb l'Administració.
Ciutadania i Nacionalitat.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció La inscripció en el Padró Municipal de les persones estrangeres que no estan obligades a renovar la seva inscripció (nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i d'altres Estats amb Targeta de Règim Comunitari o amb Autorització de Residència Permanent), està subjecta a la confirmació periòdica de la residència en el municipi. Si vostè ha rebut un avís per a CONFIRMAR RESIDÈNCIA i vol realitzar aquest tràmit de manera telemàtica pot fer-lo a través del present formulari.
Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Persones físiques o el seu representant legal.
Termini de presentació Al llarg de l'any en qualsevol moment.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament de Calvià, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre:
Ajuntament de Calvià Carrer Julià Bujosa Sans Batle, 1.
Centre Municipal de Serveis Ctra Calvià- Palmanova, 40 (Palmanova) Antiga estació d'Autobusos.

Horari: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

El Servei de cita prèvia li permetrà, còmodament i en qualsevol horari, sol·licitar via telemàtica una cita per a ser atès de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Tributs Servei gratuït.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Unitat tramitadora Població.
Termini màxim de resolució i notificació En el moment d'alta en Padró Municipal (termini màxim tres mesos des de la sol·licitud).
Efectes del silenci administratiu Estimatori.
Recursos possibles Recurs potestatiu de reposició, termini d'un mes.
Contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
Práctica de notificaciones Si es sol·licita electrònicament es rebrà per correu electrònic un avís de posada a la disposició del certificat sol·licitat, en la carpeta ciutadana de la persona interessada. En el supòsit de sol·licitud presencial es lliurarà en el moment.
Informació CATALÀ
Aquest tràmit sol es pot realitzar si aporta la documentació d'identitat que se li sol·licita.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari haurà d'aportar l'original i la traducció realitzada pel Consolat o per un traductor jurat. Documents acreditatius de la identitat de la persona requerida:
- Persones Ciutadanes estrangeres d'un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'acord de Luxemburg): Certificat del Registre Central de Persones Estrangeres acompanyat del document d'identitat del país d'origen en vigor o del passaport en vigor.
- Persones Ciutadanes estrangeres no comunitàries: targeta de residència permanent en vigor.
- Persones amb nacionalitat Britànica assimilades a comunitàries: certificat de registre central de persones estrangeres i passaport en vigència o targeta de residència d'acord de retirada.

CASTELLANO
Este trámite solo se puede realizar si aporta la documentación de identidad que se le solicita.

Los documentos se aceptan en los idiomas oficiales: catalán y castellano. En caso contrario deberá aportar el original y la traducción realizada por el Consulado o por un traductor jurado. Documentos acreditativos de la identidad de la persona requerida:
- Personas Ciudadanas extranjeras de un país miembro de la Unión Europea, de otros estados miembros del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y de Suiza (en virtud del acuerdo de Luxemburgo): Certificado del Registro Central de Personas Extranjeras acompañado del documento de identidad del país de origen en vigor o del pasaporte en vigor.
- Personas Ciudadanas extranjeras no comunitarias: tarjeta de residencia permanente en vigor.
- Personas con nacionalidad Británica asimiladas a comunitarias: certificado de registro central de personas extranjeras y pasaporte en vigencia o tarjeta de residencia de acuerdo de retirada.

ENGLISH
This procedure can only be carried out if you provide the requested identity documentation.

The documents are accepted in the official languages: Catalan and Spanish. Otherwise, we will have to provide the original and the translation carried out by the Consolat or by a sworn translator. Documents accrediting the identity of the required person:
- Foreign citizens of a member country of the European Union, of other member states of the European Economic Space (Norway, Iceland and Liechtenstein) and of Switzerland (pursuant to the Luxemburg Agreement): Certificate of the Central Registry of Foreigners accompanied by the valid identity document of the country of origin or the valid passport.
- Non-community foreign citizens: valid permanent residence card.
- Britànics assimilats a comunitaris: central registration certificate for foreigners and valid passport or residence card with withdrawal agreement.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Presencial o a través de formulari web.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari haurà d'aportar l'original i la traducció realitzada pel Consolat o per un traductor jurat. Documents acreditatius de la identitat de la persona requerida:
- Ciutadans/as estrangers/as d'un país membre de la Unió Europea, d'altres estats membres de l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l'acord de Luxemburg): Certificat del Registre Central d'Estrangers acompanyat del document d'identitat del país d'origen en vigor o del passaport en vigor.
- Ciutadans/as estrangers/as no comunitaris: targeta de residència permanent en vigor.
- Britànics assimilats a comunitaris: certificat de registre central d'estrangers i passaport en vigència o targeta de residència d'acord de retirada.
Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
RD 1690/1986 Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
RDL 1/2004 Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
RES 16.3.15 Resolució de 16 de març de 2015, de la sotssecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística sobre instruccions tècniques dels ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
RES 29.4.2020 Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar