29/11/2023 22:29:17

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACComunicació de transmissió i canvi de titular d'activitat permanentNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Economia, Comerç i Patrimoni de l'Estat.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Descripció A través d'aquest servei electrònic es realitza la subrogació d'un expedient d'activitat en tràmit, o la transmissió i el canvi de titular d'un títol habilitant d'activitat. Els títols poden ser de dos tipus: aquells que habiliten per a instal·lar (i executar obres) com una llicència d'instal·lació, permís d'instal·lació (i obra) o comunicació prèvia d'instal·lació (i obra); i aquells que faculten per a iniciar i exercir l'activitat com una llicència d'obertura o una declaració responsable d'inici i exercici d'activitat.
S'utilitza la comunicació quan hi ha part transmissora. És a dir, la persona que cedeix o l'antiga titular és coneguda i signa el document. En el cas que no hi ha part transmissora s'haurà de presentar una declaració responsable de transmissió i canvi de titular.
Destinataris/àries Ciutadania, Empreses i Administracions.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Persona física o jurídica que desitja subrogar-se en un expedient d'Activitat en tràmit; o desitja que se li transmeti un títol habilitant per a instal·lar (i executar obres), o per a iniciar i exercir una activitat.
Termini de presentació Previ al fet que la nova persona titular executi les instal·lacions (i obres) o que exerceixi l'activitat.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
Tributs Justificació del pagament dels tributs corresponents.

En el cas que no l'aporti en el moment de la presentació de la sol·licitud, no es tindrà per presentat fins que rebi la carta de pagament i remeti el justificant d'ingrés d'aquest.
Si desitja accelerar el procés pot remetre un mail a actividades@calvia.com sol·licitant la mateixa i una vegada realitzat el pagament podrà adjuntar el justificant a la present sol·licitud ORDENANÇA reguladora de la TAXA PER A SERVEIS RELATIUS A ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS. (La té per a descàrrega en l'apartat Annexos).
Administració Local.
Departament Servei de Comerç i Activitats.
Òrgan gestor Activitats.
Termini màxim de resolució i notificació La presentació de la comunicació permetrà el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seva presentació, amb totes les dades i la documentació requerida, i després d'haver abonat els tributs establerts en les Ordenances municipals.
Práctica de notificaciones Les notificacions de les peticions realitzades a través de mitjans electrònics, es remetran a la bústia de notificacions situat en la Seu Electrònica.
En el cas de persones físiques que no tinguin admeses les notificacions telemàtiques, aquestes se li enviaran també a través de correu postal.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Comunicació del cessionari: Comunicació del cessionari o nou titular. Obligatori Ambdues
Comunicació del cedent: Comunicació del cedent o antic titular. Obligatori Ambdues
Justificant de pagament dels tributs corresponents: Es pot remetre un correu electrònic a actividades@calvia.com sol·licitant l'imprès d'autoliquidació de tributs. Una vegada abonats es podrà adjuntar el justificant al present procediment. Si no s'adjunta es podrà fer posteriorment. El no abonar els tributs no permetrà el reconeixement o exercici del dret o bé l'inici de l'activitat. Obligatori Ambdues
Acreditació de representació de la persona cessionària: En el cas que la persona cessionària, o nou titular, actuï mitjançant representant, s'haurà d'acreditar aquesta representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. S'han d'assenyalar els poders que té reconeguts el representant. Opcional Ambdues
Acreditació de representació de la persona cedent: En el cas que la persona cedent, o antic titular, actuï mitjançant representant, s'haurà d'acreditar aquesta representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. S'han d'assenyalar els poders que té reconeguts el representant. Opcional Ambdues
Còpia del títol habilitant: Còpia del títol habilitant per a instal·lar (i executar obres), o per a iniciar i exercir l'activitat: llicència d'instal·lació, permís d'instal·lació (i obres), comunicació prèvia d'instal·lació (i obres), declaració responsable d'inici i exercici d'activitat, llicència d'obertura, etc. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
L 25/2009 Llei 25/2009, de 22 de desembre de 2009, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
L 17/2009 Llei 17/09, de 23 de novembre (denominada Llei Paraigua), sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici.
Directiva 2006/123/CE Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.
Llei 7/2013 Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
RSCL Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar