29/11/2023 22:17:51

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCertificat de residència de viatge per a menors (amb signatura digital dels majors d'edat empadronats al mateix domicili)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa o personal públic amb l'Administració.
Ciutadania i Nacionalitat.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció Mitjançant aquest servei es permet la sol·licitud de Certificat de residència per a viatge a menors convivents.

Es tracta d'un document de caràcter informatiu sobre la residència en el qual s'inclouen les persones menors convivents, el domicili habitual de les quals està situat en aquest municipi. Document destinat principalment al fet que la ciutadania del nostre terme municipal, puguin obtenir els certificats per a viatge de manera ràpida i sense haver de desplaçar-se a l'oficina municipal.

Mitjançant el present servei només es retornarà de manera automàtica el certificat de residència per a viatges dels menors convivents, en el supòsit de residir altres persones adultes hauran de sol·licitar-lo de manera individual.
Destinataris/àries Ciutadania.
Inici del tràmit Instància de part.
Requisits d'iniciació Persones empadronades en el municipi de Calvià.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, en qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre, o en l'Oficina d'Informació Turística de Magaluf (Av. Magaluf, 22, telèfon 971 131 126); en l'Oficina d'Informació Turística de Palmanova (Passeig Mar, 13, telèfon 971 682 365); en l'Oficina d'informació turística de Peguera (C/ del Ratolí, 1, telèfon 971 687 083) o en l'Oficina d'Informació Turística en Santa Ponça (Av. Puig de Galatzó, 1, telèfon: 971 691 712), de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. Els informem que els certificats d'empadronament històrics no podran sol·licitar-se en les Oficines d'Informació Turística.
Termini de presentació Al llarg de l'any en qualsevol moment.
Subjecte a taxa o preu públic Servei gratuït.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Unitat tramitadora Població.
Práctica de notificaciones Si se sol·licita electrònicament es rebrà per correu electrònic un avís de posada a la disposició del certificat sol·licitat, en la carpeta ciutadana de la persona interessada. En el supòsit de sol·licitud presencial es lliurarà en el moment.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
(Aj.) Solicitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web/o Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
LO 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
RD 1316/2001 Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents en les Comunitats Autònomes de Canàries i les Illes Balears i a les Ciutats de Ceuta i Melilla.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.
RD 1690/1986 Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar