29/11/2023 22:08:59

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCertificat històric d'empadronament individual de la persona sol·licitant (amb certificat digital o cl@ve permanent)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa o personal públic amb l'Administració.

Ciutadania i Nacionalitat
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció El present Servei electrònic emet una certificació sobre la inscripció d'una persona que estigui o hagi estat empadronada en el municipi de Calvià.

Les certificacions acrediten únicament la residència en el municipi i el domicili de l'habitant, així com altres relatius a l'empadronament i dels quals l'Ajuntament té constància oficial: dates inicials i final de l'empadronament en el municipi, domicilis en els quals ha estat empadronat, causa de l'alta o de la baixa en el Padró, etc.
El Certificat històric només és necessari quan el requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals o, si li ho demanen de manera expressa.
Si ha d'acreditar on consta empadronat en data d'avui en el Padró municipal, ha d'obtenir un certificat d'empadronament individual.
Si ha d'acreditar amb qui consta empadronat en data d'avui en el Padró municipal, ha d'obtenir un certificat de convivència.
Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Persona que estigui o que hagi estat empadronada en el municipi de Calvià.
Termini de presentació Al llarg de l'any en qualsevol moment.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
Tributs Servei gratuït.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Unitat tramitadora Població.
Práctica de notificaciones Si se sol·licita electrònicament es rebrà per correu electrònic un avís de posada a la disposició del certificat sol·licitat, en la carpeta ciutadana de la persona interessada. En el supòsit de sol·licitud presencial es lliurarà en el moment.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
(Aj.) Solicitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web/o presencial Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
LO 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.
RD 1690/1986 Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar