06/12/2023 08:24:07

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACAjornament i fraccionament de deutesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'Administració.
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació Procediment
Tipologia de la tramitació Extern específic
Descripció Sol·licitud, tramitació, resolució i notificació dels expedients d'ajornament i fraccionament concedits a la persona obligada al pagament quan la seva situació economicofinancera li impedeixi de manera transitòria efectuar el pagament en els terminis establerts.

El tràmit permet el pagament a terminis del deute que la persona contribuent té amb l'Ajuntament.

Els deutes tributaris i altres de dret públic, la titularitat dels quals corresponen a l'Ajuntament de Calvià, es podran fraccionar en qualsevol moment, tant en període voluntari com en període executiu, quan la situació econòmica financera de la persona contribuent li impedeixi transitòriament fer el pagament.

Es podrà fraccionar el pagament de:
- Impost sobre bens immobles (urbana i rústica)
- Prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus
- Taxa per entrada de vehicles (immobles i comerços)
- Impost sobre activitats econòmiques
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Destinataris/àries Ciutadania i empreses
Forma d'inici Instància de part. Aportant la sol·licitud acompanyada de la següent documentació:

Persones jurídiques:
• Poder de representació de la societat
• Les dues últimes declaracions d'IVA (model 303)
• Les dues últimes declaracions de retencions d'IRPF (model 111)
• Última declaració de l'impost de societats (model 200)
• Balanç de sumes i saldos del dia en què es presenta la sol·licitud
• Número de compte bancari (IBAN) en el qual s'ha de domiciliar el pagament, que es consignarà en la Declaració responsable veracitat dades bancàries.
Persones físiques:
• L'última declaració d'IRPF presentada
• Les dues últimes nòmines o documents equivalents
• Número de compte bancari (IBAN) en el qual s'ha de domiciliar el pagament, que es consignarà en la Declaració responsable veracitat dades bancàries.
Autònoms:
• Les dues últimes declaracions de retencions d'IRPF (model 111)
• Les dues últimes declaracions d'IVA (model 303)
• Número de compte bancari (IBAN) en el qual s'ha de domiciliar el pagament, que es consignarà en la Declaració responsable veracitat dades bancàries.
Subjecte Persones físiques, empreses, associacions, organitzacions i entitats. Podrà fer aquest tràmit la persona titular del deute o la que la representi, degudament autoritzada. Les i els professionals que representin les persones obligades al pagament i les jurídiques hauran de fer el tràmit necessàriament per mitjans telemàtics.
Termini de presentació Continu
Canals de realització Electrònic i presencial
Lloc de presentació Les persones obligades d'acord amb la Llei 39/2015, article 14, a través del registre electrònic.

Les persones físiques podran fer-lo a través de qualsevol de les següents formes:
- En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altra que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tributs Servei gratuït. Tramitació gratuïta no subjecta a taxa o preu públic.
Administració Local
Centre directiu Ajuntament de Calvià
Unitat tramitadora Oficina Municipal de Tributs. Recaptació
Òrgan que resol Tinença de Batlia de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics
Termini màxim de resolució i notificació El termini màxim en el qual s'ha de notificar la resolució expressa serà el fixat per la norma reguladora del corresponent procediment.
Aquest termini no podrà excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de llei n'estableixi un de major o així estigui previst en el dret de la Unió Europea.
Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest serà de tres mesos.

Aquests terminis començaran a comptar:
- En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.
- En els iniciats a sol·licitud de la persona interessada, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'administració o organisme competent per a la seva tramitació (si aquest es presenta a través de vies electròniques en dia hàbil, es comptarà presentat a primera hora del següent dia hàbil).
Efectes del silenci administratiu Art 24 L 39/2015. En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, sense perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima la persona o persones interessades per entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en els quals una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el contrari.

Si falta resolució expressa en procediments iniciats d'ofici dels quals pugui derivar-se el reconeixement o constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables, la persona o persones interessades podran entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu.

El silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, en aquells en què la seva estimació tengui com a conseqüència que es transfereixen a la persona sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, en els que impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

El sentit del silenci també serà desestimatori en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud de la persona o persones interessades. No obstant això, quan el recurs d'alçada s'hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no en dicta i notifica resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades en el paràgraf anterior d'aquest apartat.
Resolució Fi de la via administrativa
Recursos possibles Recurs potestatiu de reposició
Recurs contenciós administratiu
Práctica de notificaciones Els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques regulen el règim de les notificacions de resolucions i actes administratius.

Les notificacions s'han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas quan l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via. Estan obligades a rebre notificacions per via electrònica, almenys, les persones i entitats compreses en l'article 14 de la citada llei.

Les persones interessades que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques poden decidir i comunicar en qualsevol moment a l'administració pública, mitjançant els models normalitzats que s'estableixin a aquest efecte, que les notificacions successives es practiquin en paper.
Obtenció de còpies Llei 39/2015 Article 27
Cada administració pública determinarà els òrgans que tinguin atribuïdes les competències d'expedició de còpies autèntiques dels documents públics administratius o privats.
Les còpies autèntiques de documents privats tenen únicament efectes administratius. Les còpies autèntiques fetes per una administració pública tenen validesa en les restants administracions.
A aquest efecte, l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals poden fer còpies autèntiques mitjançant funcionariat habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada.
Les còpies autèntiques tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud a través de formulari web/o presencial: Sol·licitud a través de formulari web/o presencial Obligatori Ambdues
Documentació addicional: Aquella documentació necessària per a la tramitació de la sol·licitud presentada, que variarà en virtut d'aquesta. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 58/2003 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
RD 939/2005 RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
Reglament (UE) 2016/679 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
OMR Ordenança municipal de recaptació publicada en el *BOIB núm. 213 de 24 de desembre de 2020.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar