29/11/2023 22:04:39

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calviā

Sense limitaciķ horāria, sense desplaįaments, de manera rāpida i segura.

OpenCERTIACSubvencions per a associacions de mares i pares d'alumnes dels centres d'educaciķ infantil i primāria públics de Calviā per a la realitzaciķ d'aules d'estiuNivell de Modernitzaciķ 1. InformaciķNivell de Modernitzaciķ 2. Descārrega de formularisNivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnica

Nivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnica

Informaciķ
Matčria Beques, Ajudes i Premis.
Periodicitat Subjecte a convocatoria.
Matčria Procediment.
Tipologia de la tramitaciķ Extern específic.
Descripciķ Aquesta subvenciķ estā orientada a facilitar l'accés a les aules d'estiu subvencionant a les AMYPAs per la gestiķ i organitzaciķ d'aquestes, així com les persones residents participants. Igualment se subvencionarā la participaciķ de menors de famílies residents a Calviā que estiguin en situaciķ d'acolliment amb famílies empadronades en el municipi.

Les ajudes s'ofereixen pels següents conceptes:
1. Gestiķ i organitzaciķ d'aules d'estiu.
2. Participaciķ de menors residents o en situaciķ d'acolliment, a les aules d'estiu.
Destinataris/āries Associacions de Mare i Pares d'Alumnes dels CEIP (Centres d'Educaciķ Infantil i Primāria) públics de Calviā.
Forma d'inici Instāncia de part.
Requisits d'iniciaciķ Els requisits imprescindibles per a solˇlicitar i rebre les subvencions objecte d'aquesta convocatōria sķn:

1. Estar legalment constituīda com AMYPA dels CEIP públics del municipi de Calviā i estar inscrita en el Registre Municipal d'Associacions del Ajuntament de Calviā.
2. Haver presentat la solˇlicitud i la documentaciķ requerida en aquesta convocatōria en forma i terminis establerts.
3. Estar al corrent de les obligacions tributāries amb la Comunitat Autōnoma de les Illes Balears, la Seguretat Social, l'Agčncia Tributāria Estatal i el Ajuntament de Calviā i els seus organismes autōnoms.
4. Complir amb tot el que s'estableix en les presents Bases així com en la normativa i la legislaciķ vigent.
Canals de realitzaciķ Electrōnic.
Lloc de presentaciķ En el registre electrōnic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrōnics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Rčgim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Tributs Servei gratuīt.
Administraciķ Local.
Centre directiu Institut Municipal d'Educaciķ i Biblioteques de Calviā (IMEB).
Departament Institut Municipal d'Educaciķ i Biblioteques de Calviā (IMEB).
Unitat tramitadora Institut Municipal d'Educaciķ i Biblioteques de Calviā (IMEB).
Ōrgan que resol Resoluciķ de la Presidčncia del IMEB.
Termini māxim de resoluciķ i notificaciķ Sis mesos des de la data en quč finalitzi el termini per a presentar les solˇlicituds.
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.
Resoluciķ No posa fi a la via administrativa.
Recursos possibles Recurs d'alįada davant l'Alcalde-President de la Corporaciķ, en el terme d'un mes a comptar des de la notificaciķ. Recurs potestatiu de reposiciķ en el termini d'un mes. Recurs contenciķs administratiu davant el Jutjat contenciķs administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemā de la seva publicaciķ.
Práctica de notificaciones La resoluciķ que correspongui es comunicarā a les entitats interessades mitjanįant la publicaciķ en el tauler d'anuncis electrōnic de la seu electrōnica de l'Ajuntament de Calviā.
Informaciķ - Veure document annex "Convocatōria i bases reguladores de les subvencions emmarcades en l'āmbit competencial de l'Institut Municipal d'Educaciķ i Biblioteques de Calviā, dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres d'educaciķ infantil i primāria públics de Calviā per a la realitzaciķ d'aules d'estiu de l'any 2023".

- Seran objecte de subvenciķ les AMYPA que presentin i desenvolupin projectes que atenguin principalment els següents objectius:
Treballar aspectes relacionats amb el desenvolupament de competčncies emocionals en tots els participants.
Fomentar l'educaciķ en valors, la igualtat entre homes i dones, la cohesiķ social, la tolerāncia, la solidaritat i el respecte a la diversitat.
Fomentar hābits de vida saludable i potenciar accions de compromís social i responsabilitat mediambiental.
Facilitar la conciliaciķ laboral i familiar.

- El IMEB posa a la disposiciķ de les AMYPA, durant el període de vacances escolars, els següents CEIP: Galatzķ (és Capdellā), Ses Giris Velles (Santa Ponįa), Puig de Sa Morisca (Santa Ponsa), Puig de Sa Ginesta (Urb. Galatzķ), Xaloc (Peguera), Son Ferrer, Jaume I (Palmanova), Bendinat, Cas Saboners (Magaluf), Ses Quarterades (Calviā Vila) i Sķn Caliu.

- Terminis: Per a solˇlicitar la subvenciķ: 1 mes comptat a partir de l'endemā de la Publicaciķ de la convocatōria en el BOIB (BOIB Núm. 47 de 13 d'abril de 2023): 14 de maig de 2023

Documentaciķ que s'ha d'aportar
Tipus Presentaciķ
Solˇlicitud i declaraciķ responsable (Annex I): a través de formulari web. Obligatori Telemātica
Projecte d'Aula d'Estiu: segons guiķ establert en la normativa. Obligatori Telemātica
CIF de l'Associaciķ: en cas de no haver-se presentat anteriorment o hi hagi hagut canvis. Opcional Telemātica
Document de representaciķ: en cas de representaciķ haurā d'acreditar-se la representaciķ mitjanįant documentaciķ necessāria. Opcional Telemātica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciķ Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemātica Telemātica
Normativa
L 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Rčgim Jurídic del Sector Públic.
RD 2/2004 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marį, pel qual s'aprova el text refķs de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L 58/2003 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributāria.
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del rčgim local.
L 20/2006 Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Rčgim Local de Balears.
L 15/2006 Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

Tramitaciķ telemātica