03/12/2023 09:20:51

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACComunicació de successió de persones en la tramitacióNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'administració
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació Servei
Tipologia de la tramitació Extern comú
Descripció Mitjançant el present servei electrònic es comunica a aquesta entitat la successió de persones en la tramitació.

En els supòsits de successió de persones físiques o jurídiques, inter vivos o mortis causa, la persona o entitat que succeeix a la interessada comunicarà la successió a l'òrgan competent de la tramitació del procediment de l'existència del qual tingui coneixement.
Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se després de l'efectivitat de la successió o des de la inscripció de la defunció en el Registre Civil, en el cas de defunció de persona física.
L'òrgan responsable de la tramitació procedirà, si n'és el cas, en procediments no finalitzats, a autoritzar la persona o entitat successora l'accés a les notificacions electròniques ja practicades des de la data del fet causant de la successió i a practicar a aquesta persona o entitat successora les notificacions electròniques que es produeixin en endavant.
En el cas en què la persona física successora no estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració i no opti per aquesta forma de relació, les notificacions que es produeixin en endavant hauran de practicar-se en paper, sense perjudici de la garantia d'accés a l'expedient complet. La persona o entitat que succeeixi a la interessada en un procediment del qual conegui l'existència ha de comunicar, conformement a l'exposat en els paràgrafs anteriors, la successió a l'administració pública a la qual correspongui la tramitació d'aquell, en el termini de 15 dies hàbils, des de l'endemà de l'efectivitat de la successió o des de la inscripció de la defunció en el Registre Civil, en el cas de defunció de persona física.
Si la persona o entitat successora efectua la comunicació després d'aquest termini, els defectes en la pràctica de notificacions que es derivin d'aquest incompliment, que s'haguessin esdevingut amb anterioritat a aquesta comunicació, seran imputables a la part interessada; i es donarà per acomplida per l'Administració, amb caràcter general, l'obligació de posada a disposició de la notificació electrònica en la seu electrònica o seu electrònica associada, a través de l'Adreça Electrònica Habilitada única o ambdues, segons sigui procedent, a la persona jurídica o persona física la successió de la qual la part interessada no ha fet valer.

Article 42 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
Destinataris/àries Ciutadania i empreses
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Persones físiques o jurídiques
Termini de presentació 15 dies hàbils des de l'endemà de l'efectivitat de la successió o des de la inscripció de la defunció en el Registre Civil, en el cas de defunció de persona física.
Canals de realització Electrònic i presencial
Lloc de presentació Les persones obligades d'acord amb la Llei 39/2015, article 14, a través del registre electrònic.

Les persones físiques podran fer-ho a través de qualsevol de les següents formes:
● En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels organismes públics o entitats als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
● En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
● En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
● En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
● Presencialment, en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tributs Servei gratuït
Centre directiu Davant aquesta entitat, en l'àmbit de les seves competències.
Departament Entitat tramitadora de l'expedient de referència sobre el qual es comunica la successió.
Práctica de notificaciones Persones jurídiques a través de mitjans electrònics.
En el supòsit de les persones físiques, quan hagin donat permisos.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat.

Obligatori Ambdues
Evidència: Evidència que acrediti la successió.

Opcional Ambdues
Poder: Poder en el cas d'actuar mitjançant representació.

Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
Reglament (UE) 2016/679 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar