03/12/2023 07:34:14

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACDevolucions d'ingressos indegutsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Economia, Comerç i Patrimoni de l'Estat.
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació Procediment
Tipologia de la tramitació Extern específic
Descripció Procediment especial de revisió per al reconeixement del dret a la devolució quan s'hagi produït alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan s'hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.
b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació.
c) Quan s'hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després d'haver transcorregut els terminis de prescripció.
d) Quan així ho estableixi la normativa tributària.
Destinataris/àries Ciutadania i/o empreses
Forma d'inici - Instància de part
- Ofici en el cas d'ingressos excessius
Subjecte - Persones físiques o jurídiques.
- Persones obligades tributàriament o el seu representant.
Que hagin fet pagaments de taxes o tributs excessius o sense obligació.
Termini de presentació 4 anys des que es produeix el cobrament
Canals de realització - Electrònic
- Presencial
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tributs Servei gratuït
Administració Local
Centre directiu Ajuntament de Calvià
Departament Oficina Municipal de Tributs. Recaptació
Òrgan gestor Tinença de Batlia de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics
Òrgan que resol Regidoria delegada
Termini màxim de resolució i notificació 6 mesos
Efectes del silenci administratiu Desestimatori
Resolució Fi de la via administrativa
Recursos possibles Potestatiu de reposició: 1 mes
Contenciós administratiu: 2 mesos
Práctica de notificaciones Les notificacions de les peticions fetes a través de mitjans electrònics, es remetran a la bústia de notificacions situada en la seu electrònica.
En el cas de no donar l'autorització, i atès que és un procés dirigit a persones físiques, es farà a través de carta postal.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web. Obligatori Ambdues
Documentació que acrediti la representació: Documentació que acrediti la representació, si escau. Opcional Ambdues
Justificant: Justificant de l'ingrés indegut. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
RD 939/2005 RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
RD 2/2004 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L 58/2003 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
RD 520/2005 Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar