05/12/2023 22:32:06

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACTributs - Instància procedimentsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'administració.
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació - Procediment
- Servei
Tipus de tramitació Extern comú
Descripció Mitjançant aquest formulari es permet a les persones, entitats i empreses, presentar sol·licituds davant el registre general de l'Ajuntament, en relació a totes les qüestions per a les quals no es trobi servei electrònic concret o formulari en paper, per a les persones no obligades.
En qualsevol dels dos casos, ha d'emplenar la sol·licitud i aportar tots els documents que consideri pertinents.

L'Ajuntament, mitjançant aquest servei, pretén posar a disposició una via de comunicació directa a través de mitjans electrònics, permetent a la ciutadania, entitats i empreses, amb identificació prèvia fefaent, que accedeixi a l'administració a través de mitjans electrònics, sense requerir desplaçaments.
Destinataris/àries Ciutadania, empreses, administracions
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Persona física o jurídica.
Persones físiques, empreses, associacions, organitzacions o entitats, administració i personal públic.
Termini de presentació Al llarg de l'any en qualsevol moment
Canals de realització - Electrònic
- Presencial
Lloc de presentació Les persones obligades d'acord amb la Llei 39/2015, article 14, a través del registre electrònic.

Les persones físiques poden fer-ho a través de qualsevol de les següents formes:
- En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les entitats públiques a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tributs Servei gratuït
Tramitació gratuïta. No subjecta a taxa o preu públic
Administració Local
Centre directiu Ajuntament de Calvià
Departament Depenent de l'objecte de sol·licitud
Unitat gestora La sol·licitud serà analitzada pel Registre General, que determinarà l'òrgan gestor sobre la base del servei sol·licitat.
Òrgan que resol Depenent de l'objecte de sol·licitud
Termini màxim de resolució i notificació El termini màxim en el qual ha de notificar-se la resolució expressa és el fixat per la norma reguladora del corresponent procediment.
Aquest termini no pot excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de llei n'estableixi un de major o així vengui previst en el dret de la Unió Europea.
Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest serà de tres mesos.

Aquests terminis comencen a comptar:
- En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.
- En els iniciats a sol·licitud de part, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'administració o organisme competent per a la seva tramitació (si aquest es presenta a través de vies electròniques en dia hàbil es comptarà presentat a primera hora del següent dia hàbil).
Efectes del silenci administratiu Art 24 L 39/2015.
En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, sense perjudici de la resolució que l'administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima la persona interessada a entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en els quals una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.

Si falta resolució expressa en procediments iniciats d'ofici dels quals pugui derivar-se el reconeixement o constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables, la persona sol·licitant podrà entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu.

El silenci té efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, aquells en què l'estimació tengui com a conseqüència que es transfereixen al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, en els que impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

El sentit del silenci també és desestimatori en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud de part. No obstant això, quan el recurs d'alçada s'hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, aquest s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no ha dictat i notificat resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades en el paràgraf anterior d'aquest apartat.
Resolució Depenent del procés

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud a través de formulari web, en el registre presencial. Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
Llei 10/2001 Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
OMV Ordenances municipals vigents.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.