29/11/2023 22:18:34

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACSol·licitud d'ajuda al lloguer d'habitatgeNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Beques, Ajudes i Premis.
Periodicitat Subjecte a convocatoria.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció Les ajudes al lloguer d'habitatges a l'Ajuntament de Calvià tenen per objecte facilitar gaudir d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent en règim de lloguer, a sectors de població amb escassos recursos econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes als arrendataris que consisteixen en el finançament d'una part de la renda que la persona arrendatària ha de satisfer per l'habitatge llogat.
Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Requisits d'iniciació 1. Majors de 18 anys o menors emancipats.

2. Empadronats al municipi de Calvià.

3. Que la persona sol·licitant sigui titular en qualitat d'arrendatària d'un contracte de lloguer d'habitatge d'una durada mínima d'un any (12 mesos) o que, sent veïna de Calvià, estigui en condicions de suscriure'n un. El contracte s'haurà d'haver formalitzat en els termes prevists a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

4. Que l'habitatge objecte de lloguer estigui situada dins de l'àmbit territorial del municipi de Calvià.

5. Que l'habitatge llogat constitueixi el domicili habitual i permanent de la persona arrendatària i de totes les integrants de la unitat de convivència, durant el període de contracte de lloguer per al qual es concedeix l'ajuda, a la data de presentació de la sol·licitud.

6. Que la renda d'habitatge objecte del contracte de lloguer no superi els 900 eur mensuals.

7. Que s'hagi dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l'organisme corresponent.

8. Que totes les persones físiques que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat tinguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa. En el cas d'estrangers no comunitaris, han de tenir la residència legal a Espanya.

9. Que els ingressos anuals de les persones de la unitat de convivència, l'any 2023 no superin els següents límits:

- General: 1.800 eur/mes de mitjana o 25.200,00 eur/anuals. Casella 0435 i 0460 de l'IRPF
- Famílies nombroses de categoria general, monoparental que és 33.600,00 eur
- Famílies nombroses de categoria especial o per a persones amb discapacitat (intel·lectual o de desenvolupament o malaltia mental amb un grau reconegut d'almenys el 33%, o física de com a mínim el 65%) 42.000,00 eur.
Termini de presentació El termini per a presentar les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Canals de realització Electrònic o presencial.
Lloc de presentació - Les sol·licituds d'ajut per al lloguer d'habitatges es presentaran preferentment per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calvià o del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat.

- De manera presencial, al Registre General de l'Ajuntament de Calvià o al Registre General Del Centre Municipal de Serveis de Palmanova, presentant la sol·licitud publicada a la pàgina web i aportant la documentació necessària, en tot cas.

- O en qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
Tributs Servei gratuït.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Departament Habitatge.
Unitat tramitadora Habitatge.
Òrgan que resol Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calvià.
Termini màxim de resolució i notificació Sis mesos des de la data en què finalitzi el termini per a presentar les sol·licituds.
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.
Resolució Fi de via administrativa: no.
Recursos possibles Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes.

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seva publicació.
Práctica de notificaciones La resolució que correspongui es comunicarà a les persones interessades mitjançant la publicació en la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià.
Informació - Veure document annex "Bases reguladores per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges en el terme municipal de Calvià 2023-2024".

- Període i import de l'ajuda:
De l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024.
Fins al 40% del lloguer de l'habitatge.

- No pot sol·licitar-la qui tingui un altre habitatge en titularitat o cotitularidad. Excepte si:
a) es té un % per herència.
b) no pugui disposar d'ell per a estar afectat per un usdefruit, divorci o sentència.
c) per discapacitat o per no adaptar-se a les seves necessitats.

- No s'admeten rebuts en mà o que no es corresponguin amb la mensualitat corresponent.

- Han d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb la AEAT, Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Calvià, en el moment de la sol·licitud i durant tot el període de l'ajuda.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: A través del formulari web de la seu electrònica o presencialment en el Registre General de l'Ajuntament. Obligatori Ambdues
Document nacional d'identitat: De cadascuna de les persones físiques titulars del contracte de lloguer o document acreditatiu de la residència legal a Espanya. Opcional Ambdues
Contracte de lloguer de l'habitatge: Còpia completa del contracte de lloguer en vigor, amb inclusió expressa del mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora.
Per al cas de persones que estiguin en cerca activa de lloguer, en la sol·licitud constarà l'import mensual del lloguer previst. Haurà d'aportar-se el contracte en el termini d'un mes des de la resolució definitiva de la concessió de l'ajuda.
Opcional Ambdues
Certificat històric de convivència: En el qual constin, a data de la sol·licitud, totes les persones que tinguin el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge i amb indicació de la data d'alta en aquest domicili.
Per al cas de persones en cerca activa de lloguer, aquest document haurà d'aportar-se en el termini màxim d'un mes des de la resolució definitiva.
Opcional Ambdues
Rebut domiciliat del pagament del lloguer en una entitat financera o justificants de transferències bancàries: Des de l'1 de setembre de 2023 fins a l'última mensualitat vençuda en la data de publicació.
És obligatòria la presentació d'aquesta documentació en cas de tenir vigent un contracte de lloguer.
Opcional Ambdues
Títol de família nombrosa: Expedit per l'Administració competent. Opcional Ambdues
Declaració administrativa sobre el tipus i grau de discapacitat: Reconegut per l'òrgan competent. Opcional Ambdues
Documentació que justifiqui ser víctima de violència de gènere: Haurà de presentar sentència judicial o ordre d'allunyament en vigor. Opcional Ambdues
Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries: Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Calvià. Opcional Ambdues
IRPF de l'últim exercici de totes les persones que conformen la unitat de convivència: Les persones que no estiguin obligades hauran d'aportar un certificat d'imputacions de l'IRPF emès per l'Agència Estatal d'Administració Tibutaria. Opcional Ambdues
Certificat del Registre de la Propietat: De titularitats immobiliàries situades en territori espanyol, de cadascuna de les persones arrendatàries que figuren en el contracte de lloguer.
En cas de ser propietari/a o titular de qualsevol dret que permeti l'ús, la utilització o el gaudi d'algun habitatge a Espanya, cal acreditar la no disponibilitat per alguna de les causes que estableix l'art. 7.2 a.
Opcional Ambdues
Document acreditatiu del dipòsit de fiança de lloguer: Document acreditatiu del dipòsit de fiança de lloguer en el IBAVI. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 38/2003 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS).
D 2/2005 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Subvencions.
RD 887/2006 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
D 28/2020 Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.
PES Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Calvià.
L 40/2003 Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.
L 8/2018 Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.
LO 1/2004 Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
LO 4/2000 Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
RD 557/2011 Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009.
OTRS Reglaments i una altra normativa de desenvolupament de la llei i el decret legislatiu.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar