06/12/2023 08:18:10

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACQueixes i suggerimentsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció Mitjançant aquest procediment les persones interessades podran presentar les queixes i suggeriments que considerin oportunes, transmetent a l'ajuntament qualsevol idea, proposta o avís que ajudi a millorar els serveis que considerin oportunes transmetent a l'Ajuntament qualsevol idea, proposta o avís que ajudi a millorar els serveis la competència dels quals correspongui a l'administració municipal.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.
Termini de presentació Els 365 de l'any 24 hores.
Lloc de presentació -En el registre electrònic d'aquesta Entitat, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1. L39/2015.

- Per correu dirigit al Registre General de l'Entitat, incloent-hi la instància de sol·licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

- A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, del procediment presentació de queixes i suggeriments, amb la documentació en format digital.

- En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni.
Tributs Servei gratuït.
Òrgan gestor La instància s'analitzarà pel registre de queixes i suggeriments.
Òrgan que resol El que resulti competent de conformitat amb la normativa vigent.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud degudament emplenada. Opcional Ambdues
Documentació addicional: Tota aquella documentació que consideri necessària aportar, en el seu cas. Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Reglament (UE) 2016/679 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Llei 5/2010 Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar