03/12/2023 09:02:35

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACComunicació de canvi de manera de rebre les notificacionsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Les persones interessades que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques, poden decidir i comunicar en qualsevol moment a aquesta entitat, mitjançant el present formulari, que les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar-se per mitjans electrònics.

Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de practicar electrònicament les notificacions per a determinats procediments i per a uns certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.
Article 41, Llei 39/2015
Destinataris/àries Ciutadania i empreses
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Persones físiques
Termini de presentació Continu
Canals de realització Electrònic i presencial
Lloc de presentació Les persones obligades d'acord amb la Llei 39/2015, article 14, a través del registre electrònic.
Les persones físiques podran fer-ho a través de qualsevol de les següents formes:
● En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les entitats públiques a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
● En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
● En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
● En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
● Presencialment, en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tributs Servei gratuït
Centre directiu Davant aquesta entitat, en l'àmbit de les seves competències.
Departament Departament tramitador de l'expedient de referència sobre el qual se sol·licita el canvi.
Práctica de notificaciones Persones jurídiques a través de mitjans electrònics.
En el supòsit de les persones físiques, segons els mitjans que aquestes triïn.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat.

Obligatori Ambdues
Documentació addicional: Documentació addicional que es desitgi presentar.

Opcional Ambdues
Poder: Poder en el cas d'actuar mitjançant representació.

Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
Reglament (UE) 2016/679 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
RD 203/2021 Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar