29/11/2023 23:34:08

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCertificat de residència per a viatge (amb DNI)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa o persona públic amb l'Administració. Ciutadania i Nacionalitat.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció Mitjançant aquest servei es permet la sol·licitud de Certificat de residència individual per a viatge.

Es tracta d'un document de caràcter informatiu sobre la residència de la persona sol·licitant, el domicili habitual de la qual està situat en aquest municipi.
Document destinat principalment al fet que la ciutadania del nostre terme municipal, puguin obtenir els certificats per a viatge de manera ràpida i sense haver de desplaçar-se a l'oficina municipal.

Mitjançant el present servei només es retornarà de manera automàtica el certificat de residència per a viatges de la persona sol·licitant.
Destinataris/àries Ciutadania.
Inici del tràmit Instància de part.
Requisits d'iniciació Ciutadania empadronada a l'Ajuntament de Calvià.
Termini de presentació Al llarg de l'any en qualsevol momento.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació -En el registre electrònic de l'Ajuntament de Calvià, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
-En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
-En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
-En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
-Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
-O en l'Oficina d'Informació Turística de Magaluf (Av. Magaluf, 22, telèfon 971 13 11 26); en l'Oficina d'Informació Turística de Palmanova (Passeig Mar, 13, telèfon 971682365); en l'Oficina d'informació turística de Peguera ( C/ del Ratolí, 1, telèfon 971687083) o en l'Oficina d'Informació Turística en Santa Ponça (Av. Puig de Galatzó, 1, telèfon : 971 69 17 12), de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. Els informem que els certificats d'empadronament històrics no podran sol·licitar-se en les Oficines d'Informació Turística.
Subjecte a taxa o preu públic Servei gratuït.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Unitat tramitadora Població.
Termini màxim de resolució i notificació Si se sol·licita a través de formulari web amb identificació fefaent ho rebrà en qüestió de segons en la seva bústia de notificacions situat en la seu.

En el supòsit de sol·licitud presencial es lliurarà en el moment.
Práctica de notificaciones Les notificacions de les peticions realitzades a través de mitjans electrònics, es remetran a la bústia de notificacions situat en la seu electrònica en qüestió de minuts.
En el supòsit de sol·licitud presencial es donaran en mà i en format físic.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
(Aj.) Solicitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web/o Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
LO 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
RD 1316/2001 Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents en les Comunitats Autònomes de Canàries i les Illes Balears i a les Ciutats de Ceuta i Melilla.
RD 1690/1986 Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
APL Aquella altra aplicable al supòsit.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar