03/12/2023 09:27:39

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACObtenció certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i TimbreNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'administració.
Descripció Un certificat electrònic és un conjunt de dades que permeten la identificació de la persona titular del certificat, intercanviar informació amb altres persones i entitats de manera segura, i signar electrònicament les dades que s'envien de tal forma que es pugui comprovar la seva integritat i procedència.

El Certificat digital FNMT de Persona Física és la certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM que vincula a la persona subscriptora amb unes Dades de verificació de Signatura i confirma la seva identitat.

Aquest certificat, també conegut com a "Certificat de Ciutadà o d'Usuari", és un document digital que conté les seves dades identificatives. Li permetrà identificar-se en Internet i intercanviar informació amb altres persones i organismes amb la garantia que només Vostè i la persona interloctura poden accedir a ella.
Destinataris/àries Ciutadania, empreses
Forma d'inici Instància de part
Subjecte Persones físiques, empreses, associacions, organitzacions i entitats.

- El Certificat FNMT de Persona Física, que s'emet sense cost a qualsevol ciutadà o ciutadana que estigui en possessió del seu DNI o NIE, és la certificació electrònica expedida per l'FNMT-RCM que vincula la persona subscriptora amb unes dades de verificació de signatura i en confirma la identitat personal. Aquest certificat li permetrà identificar-se de manera telemàtica i signar o xifrar documents electrònics.

- Representant de persona administradora única o solidària. El certificat de representant per a persones administradores úniques i solidàries és la certificació electrònica expedida per l'FNMT-RCM que vincula un o una signant amb unes dades de verificació de signatura i en confirma la identitat. La o el signant actua en representació d'una persona jurídica en qualitat de representant legal amb el seu càrrec de persona administradora única o solidària inscrit en el Registre Mercantil.

- Representant de persona jurídica. El certificat de representant de persona jurídica és la certificació electrònica expedida per l'FNMT-RCM que vincula un signant a unes dades de verificació de signatura i confirma la seva identitat. Aquest certificat substitueix el tradicionalment utilitzat per les administracions públiques per a l'àmbit tributari i que, posteriorment, es va estendre per a altres usos. Per tant, aquest certificat s'expedeix a les persones jurídiques per al seu ús en les seves relacions amb les administracions públiques, entitats i organismes públics, vinculats o dependents d'aquestes.

- Representant d'entitat sense personalitat jurídica. El certificat de representant d'entitat sense personalitat jurídica és la certificació electrònica expedida per l'FNMT-RCM a una entitat sense personalitat jurídica que vincula un signant a unes dades de verificació de signatura i en confirma la identitat en els tràmits tributaris i altres àmbits admesos per la legislació vigent.
Termini de presentació Continu
Canals de realització Electrònic
Lloc de presentació Pàgina web de l'Entitat Pública de Certificació de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
Tributs - Certificat de persona física i per a entitat sense personalitat jurídica: tramitació gratuïta. No està subjecte a taxa o preu públic.
- Certificat per a persona jurídica: 14 euros, impostos no inclosos, i s'emet amb un període de validesa de 2 anys.
- Certificat de representant per a persones administradores úniques i solidàries: el preu d'aquest certificat és de 24 euros, impostos no inclosos, i s'emet amb un període de validesa de 2 anys.
Administració Local
Centre directiu Ajuntament de Calvià
Departament Atenció Ciutadana SAC
Òrgan gestor Atenció Ciutadana SAC
Termini màxim de resolució i notificació El termini màxim en el qual ha de notificar-se la resolució expressa és el fixat per la norma reguladora del corresponent procediment.
Aquest termini no pot excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de llei n'estableixi un de major o així estigui previst en el dret de la Unió Europea.
Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest serà de tres mesos.

Aquests terminis començaran a comptar:
-En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de l'acord d'iniciació.
-En els iniciats a sol·licitud de la persona interessada, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'administració o organisme competent per a la seva tramitació (si aquest es presenta a través de vies electròniques en dia hàbil es comptarà presentat a primera hora del següent dia hàbil).
Efectes del silenci administratiu Art. 24, Llei 39/2015. En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, sense perjudici de la resolució que l'administració ha de dictar, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa legitima la persona interessada o interessades a entendre-la estimada per silenci administratiu, excepte en els supòsits en els quals una norma amb rang de llei o una norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.

Si falta resolució expressa en procediments iniciats d'ofici dels quals pugui derivar-se el reconeixement o constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables, les persones interessades podran entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu.

El silenci té efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició, en aquells en què l'estimació tengui com a conseqüència que es transfereixen a la persona sol·licitant o a terceres facultats relatives al domini públic o al servei públic, en els que impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

El sentit del silenci també és desestimatori en els procediments d'impugnació d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud de les persones interessades. No obstant això, quan el recurs d'alçada s'hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud pel transcurs del termini, aquest s'entendrà estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no ha dictat i notificat resolució expressa, sempre que no es refereixi a les matèries enumerades en el paràgraf anterior d'aquest apartat.
Práctica de notificaciones D'acord a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques regulen el règim de les notificacions de resolucions i actes administratius.
Les notificacions s'han de fer preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan la persona interessada estigui obligada a rebre-les per aquesta via. Estan obligades a rebre notificacions per via electrònica, almenys, les persones i entitats compreses en l'article 14 de la citada llei.
Les persones interessades que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques poden decidir i comunicar en qualsevol moment a l'administració pública, mitjançant els models normalitzats que s'estableixin a aquest efecte, que les notificacions successives es facin en paper.
Procediment Certificat electrònic de persona física de l'FNMT-RCM
El procés d'obtenció és molt senzill, consta de tres passos que han de fer-se en el següent ordre:

1. Sol·licitud del certificat per Internet
Obriu el vostre navegador d'Internet i entrau en aquesta pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, on podeu obtenir el Certificat d'Usuari . Seguiu les instruccions que s'hi indiquen.
Al final d'aquest procés obtindreu un codi que heu de presentar en qualsevol de les oficines d'acreditació (pas 2) i que heu d'utilitzar quan aneu a descarregar el certificat (pas 3).

2. Acreditació de la vostra identitat mitjançant presentació física. Si voleu o necessitau obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contactau amb el tel. 971 13 91 03 o enviau un correu a poblacio@calvia.com.
Per fer aquesta acreditació necessitau sol·licitar Cita Prèvia per a Registre General en el següent enllaç. Proveïts del codi de sol·licitud obtingut en el pas anterior i del vostre document identificatiu (DNI, NIE), heu de presentar-vos a una oficina d'acreditació. L'Ajuntament de Calvià ofereix aquest servei. Podeu dirigir-vos al Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'edifici consistorial (c/ Julià Bujosa Sans, batle, 1, de Calvià vila) o al Centre Municipal de Serveis (antiga estació intermodal d'autocars de Palmanova, situat a la ctra. Calvià-Palmanova, 40, de Palmanova), de 9 a 14 h. de dilluns a divendres.
Una vegada feta la identificació, i en la mateixa oficina, heu de signar el model de sol·licitud del certificat i les condicions d'utilització, del qual us serà lliurada una còpia.

3. Descàrrega del certificat des d'Internet.
Uns minuts després d'haver acreditat la vostra identitat en una oficina de registre (o 24 hores després, si heu triat una oficina de registre de l'Agència Tributària), fent ús del codi de sol·licitud obtingut en el pas 1, podreu descarregar el vostre certificat entrant a la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre des del mateix ordinador, el mateix navegador i el mateix usuari amb el qual heu fet la sol·licitud (pas 1).

CÒPIA DE SEGURETAT (exportació del certificat)
És altament recomanable fer una còpia de seguretat del Certificat d'Usuari o Usuària una vegada obtingut. Podeu seguir aquestes instruccions d'exportació del Certificat , que us indiquen com fer aquesta còpia segons el tipus de navegador que utilitzeu.

Certificat electrònic de representant: persona jurídica, entitat sense personalitat jurídica i persona administradora única i solidària.

Les principals autoritats de certificació espanyoles que emeten aquests certificats estan disponibles en: ENLLAÇ


Entre aquestes, hi ha la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), que emet tres tipus de certificats de representant per fer-ne ús en les relacions amb les administracions, entitats i organismes públics:

1. Representant per a persona administradora única i solidària. S'expedeix a una persona física com a representant d'una persona jurídica, si el o la representant de la societat és persona administradora única o solidària inscrita correctament en el Registre Mercantil. Aquest certificat pot ser obtingut per societats anònimes (A) i limitades (B).
2. Representant de persona jurídica. S'expedeix a una persona física com a representant d'una persona jurídica.
3. Representant d'entitat sense personalitat jurídica. S'expedeix a una persona física com a representant d'una entitat sense personalitat jurídica.

Per a disposar d'un certificat de representant heu de seguir els passos que indica el prestador de serveis i complir els requisits tècnics necessaris per sol·licitar i instal·lar el certificat en el vostre equip. Tret d'excepcions, es requereix la identificació presencial en una oficina de registre amb caràcter previ a l'emissió i descàrrega del certificat a l'equip de l'usuari o usuària.

El procés d'obtenció del certificat de representant de l'FNMT es divideix en quatre passos, que han de fer-se en l'ordre assenyalat a continuació:

PAS 1. Consideracions prèvies i configuració del navegador d'acord amb les especificacions i recomanacions establertes en la web de l'FNMT.

PAS 2. Sol·licitar el certificat en el web de l'FNMT, aportant les dades requerides per obtenir el codi de sol·licitud. L'acreditació presencial per a l'obtenció de certificats de representant de persona administradora única i solidària no és necessària si s'ha fet la sol·licitud amb un certificat de l'FNMT o DNIe.

PAS 3. Acreditar la identitat i representació. Només es pot fer acudint presencialment amb el codi de sol·licitud i la documentació requerida per a cada tipus de certificat a:

- Les delegacions i administracions de l'AEAT. Es requereix cita prèvia.
- La Comissió Nacional del Mercat de Valors. En les oficines de la Comissió Nacional del Mercat de Valors primer haureu de lliurar al seu registre la documentació necessària i posteriorment la persona titular serà citada telefònicament per presentar-se a l'oficina i acreditar la seva identitat.
- La Comunitat Foral de Navarra.

Documentació requerida per tipus de certificat:

- Certificat de representant per a persona administradora única solidària. Solament si la sol·licitud no s'ha fet mitjançant un certificat de l'FNMT o DNIe. Documentació i oficines d'acreditació.
- Certificat de representant de persona jurídica. Documentació i oficines d'acreditació.
- Certificat de representant d'entitat sense personalitat jurídica. Documentació i oficines d'acreditació.

PAS 4. Descàrrega del certificat. Una vegada acreditada la identitat, usant el codi de sol·licitud, s'ha de descarregar i instal·lar el certificat des de la pàgina de l'FNMT, així com fer el pagament. Els certificats de representant de persona administradora única i solidària tenen un cost de 24 euros (imposts no inclosos) i els de representant de persona jurídica de l'FNMT tenen un preu de 14 euros (imposts no inclosos). S'emeten amb un període de validesa de 2 anys. Només s'admet el pagament amb targetes de crèdit/dèbit.

El certificat de representant d'entitat sense personalitat jurídica és gratuït.
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació Procediment
Tipologia de la tramitació Extern específic
Informació Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions. Per a això és necessari disposar d'un certificat electrònic de representant.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat Opcional Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Reglament (UE) 2016/679 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Tramitació telemàtica
Tramitar