29/11/2023 22:47:24

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACConsulta / Sol·licitud de copia d'expedients a l'Arxiu Municipal de CalviàNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Dret d'accés a la informació pública. Transparència. Patrimoni històric. Sistema Espanyol d'Arxius.
Periodicitat Continu
Tipus de tramitació Procediment.
Descripció L'Arxiu Municipal de Calvià és el departament encarregat de la gestió, descripció, custòdia, organització, valoració, preservació i difusió del volum documental generat en el municipi. A més, és l'encarregat de la supervisar el correcte funcionament de la nova gestió documental de la Corporació. El departament es troba actualment en un procés de digitalització massiva de la documentació custodiada. Tots els expedients en custòdia per part de l'Arxiu Municipal estan finalitzats. Per a la consulta d'un expedient en tramitació s'haurà de sol·licitar al departament en qüestió.

1. El departament custòdia dos fons:
-Fons administratiu: documentació relacionada amb expedients finalitzats de les múltiples àrees del Ajuntament (a destacar expedients d'obra major fins a 2009, i expedients de llicències d'activitats fins a 2017).
Destacar que existeix un visor en línia en la pàgina web del Ajuntament per a conèixer el títol, ubicació i any de tots els expedients d'obra major: https://obresmajors.calvia.com/calviavisorobm/indexobm.html
-Fons històric: documentació des de l'any 1532.

2. Consultes sobre la documentació que custodia el departament:
-En cas que la documentació tingui un accés lliure no restringit, es pot consultar presencialment sol·licitant cita prèvia amb el departament a través d'aquest enllaç: https://citaprevia.encolate.es/calvia/reservation

3. Sol·licitud de còpies d'expedients administratius digitalitzats:
-En cas que sigui persona autoritzada (perquè la documentació té un accés públic i/o sigui la persona interessada), es podrà sol·licitar la seva còpia a través de Seu Electrònica o presentant la seva sol·licitud a través del registre presencial que té el Ajuntament. El departament l'informarà de la taxa que tingui aquest servei una vegada hagi rebut aquesta sol·licitud.

4. Sol·licitud de còpies d'expedients administratius no digitalitzats:
-En cas que sigui persona autoritzada (perquè la documentació té un accés públic i/o sigui la persona interessada), es recomana la sol·licitud de cita prèvia per a determinar exactament quina part de l'expedient li interessa que digitalitzem. El departament compta amb escàners d'alta resolució per a agilitzar el tràmit d'emissió de còpies.

5. Fons destacats que custodia el servei actualment.1. Expedients d'obra major (OMA): fins a l'any 2009. Digitalitzats: fins a 2004.
2. Expedients de llicències d'activitats: fins a l'any 2017 (incloent AM, CT, IN...). Digitalitzats: fins a 2014.
3. Expedients de disciplina urbanística: fins a l'any 2010. Digitalitzats: íntegrament.
4. Plans generals fins a l'actualitat. Digitalitzats: íntegrament.
5. Expedients de parcel·lacions: fins a l'any 2008. Digitalitzats: en la seva majoria.
6. Plans parcials. Des de 1933 fins a 1998. No digitalitzats.
7. Projectes urbanitzacions. Fins a 2003. No digitalitzats en la seva majoria.
8. Expedients de contractació. Antics en la seva majoria (consultar en el departament). No digitalitzats en la seva majoria.
9. Actes del Ple i Llibres de Decrets. Fins a l'actualitat. En procés de digitalització massiva.
10. Transmissions de domini. Fins al 2010. Digitalitzats: íntegrament.
11. Fons històric. Possibilitat de la seva digitalització amb escàner d'alta resolució.
Destinataris/àries Persones físiques, persones jurídiques, investigadors i altres administracions.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Persona física o jurídica que desitja la consulta o obtenció de còpies d'expedients administratius en custòdia per part de l'arxiu municipal; o consulta o obtenció de còpies de documentació històrica. subrogar-se en un expedient d'Activitat en tràmit; o desitja que se li transmeti un títol habilitant per a instal·lar (i executar obres), o per a iniciar i exercir una activitat.
Termini de presentació Lliure.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
Tributs Justificació del pagament dels tributs corresponents.

La consulta presencial de qualsevol tipus de documentació és gratuïta.

D'acord amb el punt 2 de l'article 72 de la Llei 6/2022, de 5 d'agost, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears, l'expedició de còpies o certificats i la transposició a formats diferents de l'original poden quedar subjectes a una contraprestació econòmica en els termes previstes en la legislació de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears o en les ordenances fiscals de cada administració local.

S'informa:
Per a l'emissió de còpies d'expedients digitalitzats administratius, el servei cobra una taxa de 15¤ per expedient complet. Es facilitarà dita el pagament d'aquesta taxa al correu electrònic de l'interessat una vegada el servei rebi la sol·licitud corresponent.

Per a l'emissió d'una còpia individualitzada d'un document digitalitzat, el servei no cobrarà cap taxa. La còpia es remetrà al correu electrònic de la persona interessada. Per a l'emissió de còpies d'expedients no digitalitzats, el servei cobra una taxa de 6¤ per pla i 0,15cent per cada document en format A4. La còpia es remetrà al correu electrònic de la persona interessada. Es facilitarà el pagament d'aquesta taxa una vegada el servei rebi la sol·licitud corresponent.

Tota còpia de documentació de l'arxiu històric requerida per un ciutadà i/o investigador es facilitarà gratuïtament.

Qualsevol consulta en aquest sentit es podrà comunicar a arxiu@calvia.com
Departament Servei de Secretaria
Òrgan gestor Arxiu Municipal de Calvià.
Termini màxim de resolució i notificació D'acord amb l'Art. 30 del Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el Sistema Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés, es disposa el següent:

1. La resolució de la sol·licitud d'accés o de consulta haurà d'adoptar-se i notificar-se al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la recepció per l'òrgan competent per a tramitar-la.
2. En el cas de sol·licitud d'accés a documents, quan el volum del sol·licitat, el seu emplaçament o les dificultats per a la seva reproducció així ho justifiquin, el termini per a resoldre podrà ampliar-se per un altre mes, informant d'aquest circumstància al sol·licitant.
3. El còmput del termini per a resoldre s'interromprà en els següents suposats:
a) Quan es requereixi al sol·licitant l'esmena de deficiències i l'aportació de documents, especialment els relatius al consentiment dels afectats.
b) Quan una norma exigeixi autorització específica. La interrupció del termini serà degudament comunicada a l'interessat.
4. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense haver-se notificat resolució expressa, la sol·licitud d'accés s'entendrà
Práctica de notificaciones Les notificacions de les peticions realitzades a través de mitjans electrònics, es remetran a la bústia de notificacions situat en la Seu Electrònica. En el cas de persones físiques que no tinguin admeses les notificacions telemàtiques, aquestes se li enviaran també a través de correu postal.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud a través de formulari web, en el registre presencial. Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 6/22 Llei 6/2022, de 5 d'agost, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears
RD1708/2011 Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, per el qual s'estableix el Sistema Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius d'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés
L 6/2001 Llei 6/2001, d'11 d'abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L16/1985 Llei 16/1985, de 25 de maig, del Patrimoni Històric Espanyol
L19/2013 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.