03/12/2023 09:41:17

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACAlta i canvi de domicili en el padró municipal (amb certificat digital)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa o personal públic amb l'Administració. Ciutadania i Nacionalitat.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del Municipi en el qual resideixi habitualment. Qui visqui en més d'un municipi s'inscriurà únicament en el que resideixi més temps a l'any.

Quan es produeixi un canvi de domicili dins del terme municipal de Calvià, la persona interessada ha de sol·licitar aquest canvi en el Padró.

Les persones menors d'edat no emancipades i les majors incapacitades han de figurar en el domicili de les persones que tinguin la seva guarda i custòdia o representants legals, excepte autorització per escrit d'aquests per a residir en un altre domicili.

En cas de bebès que acaben de nèixer, l'alta es realitzarà d'ofici per l'Ajuntament a través de la informació facilitada pel Registre Civil, inscrivint-se en el domicili que figurin tots dos o un dels seus progenitors, donant-se preferència en aquest últim cas al domicili en què figuri inscrita la mare. També és possible donar d'alta en el Padró als bebès que acaben de nèixer a sol·licitud dels pares o de les mares que tinguin la seva guarda i custòdia, o en defecte d'això, dels seus representants legals.

La residència habitual i el domicili al municipi s'haurà d'acreditar a través d'informe de Serveis Socials Municipals.

Aquelles persones que no estan empadronades en cap municipi d'Espanya i que estaran més de sis mesos vivint en el municipi de Calvià hauran de signar-lo expressament (declaracions jurades).

L'Ajuntament de Calvià està facultat per a demanar documents addicionals acreditatius de l'ús del domicili per a comprovar la veracitat de les dades contingudes en el padró Municipal.
Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Per part de la persona interessada. Excepte el cas de nounats que es realitza d'ofici.
Subjecte Persones físiques o el seu representant legal .
Termini de presentació Al llarg de l'any en qualsevol moment .
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament de Calvià, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre:
Ajuntament de Calvià Carrer Julià Bujosa Sans Batle, 1
Centre Municipal de Serveis Ctra Calvià- Palmanova, 40 (Palmanova) Antiga estació d'Autobusos
Horari: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

El Servei de cita prèvia li permetrà, còmodament i en qualsevol horari, sol·licitar via telemàtica una cita per a ser atès de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Tributs Gratuït.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià .
Departament Població.
Òrgan gestor Població.
Termini màxim de resolució i notificació En el moment d'alta en Padró Municipal (termini màxim tres mesos des de la sol·licitud).
Efectes del silenci administratiu Estimatori.
Recursos possibles Recurs potestatiu de reposició , termini d'un mes.

Contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
Práctica de notificaciones Si se sol·licita electrònicament es rebrà per correu electrònic un avís de posada a la disposició del certificat sol·licitat, en la carpeta ciutadana de la persona interessada. En el supòsit de sol·licitud presencial es lliurarà en el moment.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud presencial o a través de formulari web/o Obligatori Ambdues
Fulla padronal: Es presentarà degudament cumplimentada firmada amb certificat digital per els majors d'edat, tal i com estableix la normativa vigent en matèria de Padró (veure fitxers annexos).
No es tramitaran per aquest mitjà les altes i canvis de domicili sense la corresponent firma digital.
Obligatori Ambdues
Documents en vigor que acrediten la identitat: Majors d'edat i menors des dels 14 anys: DNI o passaport en vigor (amb 14 anys és obligatori obtenir el DNI);Menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement (si tinguessin DNI hauran d'aportar-ho). Obligatori Ambdues
Documents que acreditin l'ús de l'habitatge: En tots els supòsits, excepte en el cas d'empadronament de menors no emancipats, cal presentar:

Per a acreditar l'ús de l'habitatge al seu nom podrà presentar:

En cas de ser propietari de l'habitatge podrà presentar escriptura de propietat o contracte de compravenda o nota del Registre de la Propietat amb data actualitzada.

En cas de ser titular d'un contracte de lloguer haurà de presentar l'original del contracte d'arrendament en vigor acompanyat per l'últim rebut de lloguer. Recordi que el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, estableix que la referència cadastral ha de figurar en tots els contractes d'arrendament de béns immobles o de cessió per qualsevol títol d'ús de l'immoble. En els contractes prorrogats, haurà de presentar l'últim justificant del pagament del lloguer.

Si no té cap dels documents al·ludits que justifiquin l'ús de l'habitatge al seu nom, haurà d'aportar:

Autorització d'empadronament de la persona al nom de la qual figurin aquests documents i original o fotocòpia del DNI de l'autoritzador. En el cas que el titular de l'immoble ho sigui del contracte de lloguer haurà de presentar el contracte original. En els contractes prorrogats a més del contracte original haurà de presentar l'últim justificant del pagament del lloguer.

Si l'empadronament es realitzarà en un establiment col·lectiu (residència, hotel):

Autorització del director d'aquest establiment amb segell d'aquest.

Si no pot acreditar documentalment el seu domicili de residència per mancar de títol que acrediti l'habitatge.


Obligatori Ambdues
Documentació representació: Documents que acrediten la representació, si escau. Opcional Ambdues
Documents en vigor que acrediten la identitat Estrangers: Documents en vigor que acrediten la identitat Estrangers: Majors d'edat i menors des dels 14 anys:

-Nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Passaport o el seu document nacional d'identitat en vigor.

-D'altres nacionalitats: passaport o permís de residència (temporal, permanent o de llarga durada, comunitari). La targeta d'estranger en vigor, expedida per autoritats espanyoles, té preferència enfront de qualsevol altre document.

-Menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement, targeta de residència o passaport.

Els citats documents seran valguts si contenen les dades necessàries per a la inscripció en Padró; en cas contrari, s'exigirà aportar documentació addicional.

Opcional Ambdues
Representació de majors d'edat i menors emancipats: Representació dels menors:

-Menor que s'empadrona amb tots dos progenitors: llibre de família o certificat de naixement i sol·licitud d'empadronament signada per un progenitor.

-Menor que s'empadrona amb un només dels progenitors: llibre de família o certificat de naixement, acompanyat d'algun d'aquests documents:

-Guàrdia i custòdia del menor en exclusiva atorgada a aquest progenitor per resolució judicial.

-Guàrdia i custòdia compartida atorgat per resolució judicial. En aquest cas es requereix a més autorització de l'altre progenitor i fotocòpia del DNI del progenitor autoritzador, tret que en la resolució judicial fixi el domicili del menor, i en aquest cas s'estarà al que fixi aquesta resolució. En cas de no disposar de sentència judicial haurà d'emplenar la següent declaració responsable.

-Menor que s'empadrona amb persones diferents a progenitors: autorització i DNI de tots dos progenitors o en cas de tutela o acolliment la resolució judicial o administrativa on s'estableixi.

A efectes padronales es consideren representants del menor als pares o tutors legals, per la qual cosa, qualsevol gestió padronal referida a aquest menor haurà de ser autoritzada per aquests representants, encara que sigui algun dels progenitors no empadronat el que sol·liciti realitzar la gestió padronal.


A efectes padronales, es consideren menors d'edat emancipats als relacionats a continuació i, per tant, el seu empadronament es realitzarà amb la mateixa documentació que per als majors de 18 anys:

-Menor d'edat amb 16 o més anys que ha obtingut l'emancipació per resolució judicial o administrativa.

-Menor d'edat emancipat que ha contret matrimoni.

-Menor d'edat amb 16 anys o més que es troba empadronat a Calvià sense cap major d'edat empadronat amb ell.

Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
RD 1690/1986 Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
RES 16.3.15 Resolució de 16 de març de 2015, de la sotssecretària, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística sobre instruccions tècniques dels ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
RDL 1/2004 Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar