29/11/2023 22:35:14

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACExercici de drets en matèria de protecció de dadesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa o personal públic amb l'Administració.
Tipus de tramitació Procediment.
Tipologia de la tramitació Extern Comú.
Descripció Dret fonamental de tota persona física que la faculta per a disposar i controlar les seves dades de caràcter personal, podent decidir quins proporcionar a tercers, així com conèixer qui posseeix aquestes dades i per a què, i oposar-se a aquesta possessió o tractament.
Conforme a la normativa de protecció de dades de caràcter personal pot exercir davant l'Ajuntament Calviá els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió ("dret a l'oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.
Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) l'Ajuntament podrà:
- Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats
- Negar-se a actuar sempre de forma motivada
Destinataris/àries Instància de part.
Subjecte Persona física. Qualsevol persona les dades de la qual siguin tractades per l'Ajuntament de Calvià.
Termini de presentació Continu. Al llarg de l'any en qualsevol moment.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones o entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
- Altres mitjans: Sempre que la persona interessada s'identifiqui adequadament podrà fer-se mitjançant correu electrònic, remetent la sol·licitud (amb el formulari específic) al correu: serveisjuridics@calvia.com.
Tributs Es tracta d'un tràmit gratuït, excepte en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, i en aquest cas es podrà o bé cobrar un cànon proporcional als costos suportar-vos o negar-nos a actuar.
Administració Local.
Centre directiu Ajuntament de Calvià.
Departament Serveis jurídics.
Òrgan gestor L'òrgan responsable de la tramitació de la sol·licitud serà el Servei de l'Ajuntament responsable del tractament. Per a més informació consultar el Registre d'Activitats de Tractament.
Òrgan que resol La resposta a l'exercici de drets es realitzarà mitjançant una resolució de Batlia o de la Regidoria en la qual s'hagi delegat formalment l'atenció a aquests. La comunicació de la resolució es realitzarà mitjançant notificació en funció del mitjà que hagi indicat la persona afectada.
Termini màxim de resolució i notificació Un mes des de la recepció de la sol·licitud.
Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, i en aquest cas l'Ajuntament informarà la persona afectada de qualsevol d'aquestes pròrrogues en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud i indicant els motius del retard.
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.
Recursos possibles S'informa que es podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut la satisfacció en l'exercici dels seus drets.
L'Agència Espanyola de Protecció de Dades és l'autoritat de control independent que vela pel compliment de la normativa sobre protecció de dades i garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades personals. Web de l'Agència: https://www.aepd.es/es
Si ho desitja, la persona interessada pot plantejar prèviament la seva consulta, dubte o queixa al Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Calviá:
Correu electrònica: dpd@calvia.com
Adreça Postal: C/. Julià Bujosa Sans, Batle, 1. 07184 Calvià. Mallorca.
Tel. 971 13 91 00
Práctica de notificaciones A través del mitjà indicat.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud a través de formulari web (requereix certificat electrònic/cl@ve), presencial en registre o mitjançant correu electrònic (s'aconsella emprar el formulari específic que es pot descarregar en "Tramitar Ara"). Obligatori Ambdues
Document d'identificació: Document d'identificació , si no ho fa a través de mitjans electrònics que requereixin la identificació amb Certificat electrònic.
Opcional Ambdues
Poder de representació: Poder de representació, en el seu cas.
Opcional Ambdues
Una altra documentació aportada: Una altra documentació addicional que motivi l'interès.
Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
LO 4/2001 Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
Reglament (UE) 2016/679 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar