Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACConsulta / Sol·licitud de copia d'expedients a l'Arxiu Municipal de Calvià


Emplenar la Instància de Sol·licitud Adjuntar i enviar la documentació necessària per a tramitar la seva sol·licitud Registrar Descarregar el Justificant

Emplenar la Instància de Sol·licitud

Els camps marcats amb * són obligatoris.
*Dades de la persona que fa la sol·licitud
*Adreça
*
*
* *
*
Mitjans de Contacte
  
  
Desitjo rebre avisos a través de:

*Adreça
Mitjans de Contacte
  
  
Desitjo rebre avisos a través de:

*Correu electrònic


Dades de l'expedient i documentació que sol·licita, si escau
*Canal preferent de notificació


Indiqui la referència catastral associada a la seva consulta (si escau)


Exposo

*Sol·licito

Requisits al·legats per obtenir la informació o documentació


D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'entén atorgat el consentiment per a obtenir dades de documents el·laborats per altres administracions, que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, i que siguin necesaris per a tramitar aquesta sol·licitud


Documentació de la que ja disposa alguna administración pública


Documentació de la que ja disposa alguna administración pública


1.L'Ajuntament de Calvià sol·licita les seves dades de caràcter personal per a la seva identificació, en compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb la finalitat de realitzar la tramitació que sol·licita.
2. Les persones, mitjançant la identificació fefaent i la seva signatura, presten el seu consentiment exprés perquè les dades personals que proporcionin, tant en els formularis com en la documentació adjunta, siguin tractats per l'Ajuntament com a Responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar les gestions pròpies de la sol·licitud i conforme el procediment administratiu que competeixi, la legitimació del qual és per compliment legal o el propi interès d'una tercera persona.
3. Les dades seran conservades durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat esmentada i els establerts legalment.
4. Les dades personals aportades hauran de ser comunicats a les diferents àrees responsables de la tramitació, o altres entitats en els supòsits previstos en la normativa, amb el propòsit de fer efectiva la gestió i tramitació de la seva comunicació.
5. En cas que el tràmit sol·licitat comporti una autorització per a la consulta de dades, aquests podran ser cedits i/o comunicats als organismes per als quals es va prestar el consentiment. (En el cas que no atorguin el seu consentiment per a la consulta d'algun de les dades anteriorment consignades, hauran de presentar la corresponent documentació.
Declara per a això haver rebut la informació sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, mitjançant el Registre Electrònic o dirigint-se per escrit al Registre General d'aquesta entitat en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015. Indicant clarament el tema: Tutela de Drets LOPD.