Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACQueixes i suggeriments


Emplenar la Instància de Sol·licitud Adjuntar i enviar la documentació necessària per a tramitar la seva sol·licitud Registrar Descarregar el Justificant

Emplenar la Instància de Sol·licitud

Els camps marcats amb * són obligatoris.
*Dades persona sol·licitant
*Adreça
Mitjans de Contacte
  
  
Desitjo rebre avisos a través de:

Exposo

*Sol·licito

1.L'Ajuntament de Calvià sol·licita les seves dades de caràcter personal per a la seva identificació, en compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb la finalitat de realitzar la tramitació que sol·licita.
2. Les persones, mitjançant la identificació fefaent i la seva signatura, presten el seu consentiment exprés perquè les dades personals que proporcionin, tant en els formularis com en la documentació adjunta, siguin tractats per l'Ajuntament com a Responsable del tractament, amb la finalitat de tramitar les gestions pròpies de la sol·licitud i conforme el procediment administratiu que competeixi, la legitimació del qual és per compliment legal o el propi interès d'una tercera persona.
3. Les dades seran conservades durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat esmentada i els establerts legalment.
4. Les dades personals aportades hauran de ser comunicats a les diferents àrees responsables de la tramitació, o altres entitats en els supòsits previstos en la normativa, amb el propòsit de fer efectiva la gestió i tramitació de la seva comunicació.
5. En cas que el tràmit sol·licitat comporti una autorització per a la consulta de dades, aquests podran ser cedits i/o comunicats als organismes per als quals es va prestar el consentiment. (En el cas que no atorguin el seu consentiment per a la consulta d'algun de les dades anteriorment consignades, hauran de presentar la corresponent documentació.
Declara per a això haver rebut la informació sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, mitjançant el Registre Electrònic o dirigint-se per escrit al Registre General d'aquesta entitat en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015. Indicant clarament el tema: Tutela de Drets LOPD.