30/11/2023 01:59:41

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACConeix la SEU

¿QUÈ ÉS LA SEU?

Segons l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic la seu electrònica és aquella adreça electrònica,disponible per a la ciutadania, empreses i entitats a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de les quals correspon a una Administració Pública, o bé a una o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic en l'exercici de les seves competències. Integra "entre d'altres" els serveis electrònics que permeten accedir a les diferents àrees municipals, sense limitació horària i de manera segura

L'obertura d'aquesta seu suposa un pas més de modernització de l'Ajuntament de Calvià cap a la seva ciutadania i empreses, on trobar els serveis oferts d'una manera àgil i senzilla. En aquesta primera fase de desenvolupament ja poden iniciar-se alguns procediments i tràmits de manera electrònica, es pot consultar l'estat d'un tràmit, el tauler d'anuncis, accedir al perfil del contractant o al Portal de Transparència, entre altres. En fases posteriors s'aniran incorporant nous procediments

TITULAR DE LA SEU

La seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià és el lloc web que aquesta administració posa a disposició en Internet, per mitjà del qual la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics. L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través d'aquesta.

CERTIFICAT DE SEU I SEGELLS ELECTRÒNICS

L'autenticitat de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calvià està garantida mitjançant un certificat digital de Seu Electrònica emès per l'Autoritat de Certificació Camerfirma.

Les claus públiques que utilitza aquesta Autoritat de Certificació en els seus certificats són reconegudes per un gran nombre de comunitats i aplicatius: Microsoft, Mozilla, SUN, Chrome, així com per organismes i institucions tant públiques com privades. No obstant això, si el seu sistema no reconeix el certificat probablement necessitarà instal·lar els certificats intermedis i arrel d'aquesta Autoritat de Certificació (per a obtenir més informació anar a la "web de Camefirma").

L'objectiu primordial d'aquest certificat és identificar i autenticar fefaentment la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calviá.

A més, el certificat de seu permet establir una connexió segura entre el navegador de l'usuari i el lloc web de la Seu, de manera que la comunicació entri tots dos es produeix xifrada, evitant la possible intercepció per un tercer de la informació intercanviada, i assegurant la identitat de tots dos extrems durant la connexió.

El Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma RED SARA, a través de la qual podrà verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calviá, de manera directa i gratuïta.

Accés al servei: VALIDe - Validació de certificats i signatures.

SIGNATURA I CERTIFICATS ELECTRÒNICS ADMESOS

L'Ajuntament de Calviá admet com a mètode df'identificació i signatura electrònica, el DNI electrònic, els certificats electrònics emesos per aquestes autoritats de certificació:

SEGELLS ELECTRÒNICS

L'Ajuntament de Calviá disposa de segells per a la realització d'activitats administratives automatitzades, d'acord amb els articles 40 i 41 de la Llei 40/2015, de 1 de d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Legislació i normativa administració electrónica

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració.
 • Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.
 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
 • Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Acta d'acord sobre Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, quant a que regula les competències municipals.