30/01/2023 06:58:47

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACIdentificació

Per a accedir a la zona privada ha d'identificar-se mitjanant Cl@ve. Premi en el logotip.Advertiment Legal

  1. Aquesta entitat sol·licita per a la seva identificació en compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dades de caràcter personal, la finalitat del qual és la realització de la tramitació sol·licitada.

  2. Les persones mitjanant la identificació fefaent i la seva signatura, presten el seu consentiment exprés perqu les dades personals que proporcionin, així com en la documentació adjunta, siguin tractats per l'Alcalde o l'Alcaldessa - President o Presidenta, com a Responsable del tractament amb la finalitat de les gestions pròpies de la sol·licitud i conforme el procediment administratiu que competeixi. Sent la legitimació un compliment legal o el propi inters d'un tercer.

  3. Les dades seran conservades durant els terminis necessaris per a complir amb la finalitat esmentada i els establerts legalment.

  4. Les dades personals aportades hauran de ser comunicats a les diferents àrees responsables de la tramitació, o altres entitats en els supòsits previstos en la normativa, amb el propòsit de fer efectiva la gestió i tramitació de la seva comunicació.

  5. En cas que el tràmit sol·licitat comporti una autorització per a la consulta de dades, aquests podran ser cedits i/o comunicats als organismes per als quals es vaig prestar el consentiment. (En el cas que no atorguin el seu consentiment per a la consulta d'algun de les dades anteriorment consignades, hauran de presentar la corresponent documentació en paper).

    Declara per a això haver rebut la informació sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit), limitació del tractament i sol·licitar la portabilitat de les seves dades, vaig rostir com revocar el consentiment prestat, mitjanant el Registre Electrònic o dirigint-se per escrit al Registre General d'aquesta entitat en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015. www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=4434&KIDIOMA=2&KNODE=1023


    Indicant clarament el tema: Tutela de Drets LOPD.