29/11/2023 23:30:21

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIAC



Identificació

Per poder signar la sol·licitud és necessari identificar-se amb un certificat digital emès per qualsevol entitat amb certificació reconeguda.



Advertiment Legal

  1. Aquesta entitat sol·licita, per a la vostra identificació i, en compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, dades de caràcter personal, la finalitat de les quals és la realització de la tramitació sol·licitada.

  2. Les persones, mitjançant la identificació fefaent i la seva signatura, presten el seu consentiment exprés perquè, les dades personals que proporcionin, així com la documentació adjunta, siguin tractades per l'Ajuntament de Calvià, com a responsable del tractament, i amb la finalitat de dur a terme les gestions pròpies de la sol·licitud, sempre de conformitat amb el procediment administratiu que competeixi.

  3. Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat esmentada i l'establert legalment. Les dades personals aportades hauran de ser comunicades a les diferents àrees responsables de la tramitació, o d'altres entitats en els supòsits previstos en la normativa, amb el propòsit de fer efectiva la gestió i tramitació de la seva comunicació.

  4. En els casos en què el tràmit sol·licitat requereixi, per part de la persona interessada, l'atorgament d'autorització per a la consulta de dades, aquesta autorització permetrà cedir i/o comunicar aquestes dades als organismes per als quals es va donar el consentiment. En el cas que la persona interessada no atorgui el seu consentiment per a la consulta d'alguna de les dades consignades anteriorment, aquesta haurà de presentar la corresponent documentació en paper.

  5. Declarau, a tal efecte, haver rebut la informació sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (dret a l'oblit), de limitació del tractament o de sol·licitar la portabilitat de les vostres dades, així com de revocar el consentiment prestat, a través del Registre Electrònic o dirigint-se per escrit al Registre General d'aquesta entitat en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015 (indicant clarament el tema "Tutela de Drets LOPD").

    Podeu consultar les clàusules completes de tractament de dades sobre procediments específics a aquest enllaç:/